పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


e9 ভণ্ড ত :৩৩, 23.9 €5 = డ. అడ_త్త, అగడిత (కన్న, అగఱ, అగట్, అగఱత, ఆగల తె, అK'; అx) ; అడగు (కన్న, అట్; తమి. ఆఱంగు); తమి. అటీ = నశించు ; అడపు (కన్న, ఆటివు, అల9వు) ; అడలు (కన్న, తమి. ముళ. అటల్; తుళ్లు. అర తె); అడియు (తమి. వుళ. కన్న, అఱియు); అడుగు (తమి అఱన్దు); භුණ්ඨි (కోలు) (కన్న, ఆఱి) } ఆడు = పలుకు కన్న. ఏఱు); ఇడిజారు (కన్న. ఇఱ); ఈడు, ఈడుచు ఈడ్చు, (కన్న, -ఈట్, ఇలక్ ; తమి. ఈర్, ఇటి, ఇe9ు; ముళ. ఇఱ, ఈఱ్కు-గ); ఉడుగు (కన్న, తమి. మళి. ఉఱు) ; ఉడుచు, ఉడుపు, ఊడ్చు (కన్న. ఉట్; తమి. ఉలు, ముళ. ఉ89ు; తుళు, ఉర); (మజ్జి) ఊడ (తమి. విఱుదు, విట్ కన్న బిలుల్, బిలకిల్, బిటల్, బీటిల్); ఊడిగము (తమి. ఉలవన్; ఊటియమ్. వుళ. ఊట్, ఉటియల్; కన్న. తుళు, ఊలకి, ఊణిగ); ఊడు (తమి. ఊట్); ఏడి కోల (మళ. ఈలక్కోల్) ; ఏడు - 7 తమి. వుళ. నీలు; కన్న, ఏట్, ఏ89ు, ఓఱు; దసీణమహారాష్ట్ర ము: యోలు; ఏడ్చు (తమి. మళ. కన్న, తుళు, అలుగు) ; ఒడ (యఁడు) (మళ. తమి. ఉల9_ రాజాస్థానము; ಆಶ್ಲೆ యన్) ; ఒడికము (తమి. ఒఱుక్కప్); ఒడుకుదుడుకు (తమి. ఒటుక్కు); ఓడు(నీరు)(తమి. ఒఱుగు, నుళ. ఓలు); కడచు (తమి.వుళ. కన్న. కఱి) ; కడవాయను) (నుళ. కలవాయి) ; కడు (త, కణి, కలు) ; కడుగు (తమి. కఱువు ;) నుళ కలుగు ; కడుగునీరు (తమి. కఱునీర్ ) ; కడ్డి - డీ (తమి. కణి) ; కాడు = అడవి (కన్న కాట్ ; కీడు (తమి. వుళ. కీట్); కుండ (తమి. కుటీశి); కుడక (కన్న, కుటి) కూడిక (తమి. కులు) ; కూడు, శ్రీ (కన్న, కూలట్, కూల9ు ; తమి. మళ. తుళ్లు. కూరు) ; కూడు = తిండి (తమి, కూక్ ) ; కొడి, కొండె (తమి. కుటల్) ; (దిపపు) కొడి (తమి. కొలుస్టు) ; కొడుకు, కోడె (తమి. కులవు ; కులక్కన్దు ; కులమగన్) ; కోడి (తమి. మళ. కన్న కోటి) ; కోడు (తమి. మళ. తళ్లు. కోటు) ; కోదు. క్రి, (తమి. కొఱి); గడ (వెదురు. మొద) ; తమి. కర్రె , వుళ. కళె ; కన్న. గ లె ; గడగడ (కన్న గఱగలు నె) ; గడియ (కన్న, గఱియ) ; గడ్డ = ప్రవాహము (మళి. కలమ్) ; గడ్డ = దుంప (తమి. ૩૭છે. కీటట్లు ; తుళు, కెరంగు ; కన్న, Xದ್ದ); గడ్డ (Sိုင္မည္)း (తమి. కాట్) ; \డ్డి (తమి. కటిప్పల్) ; గాడిద (తమి. కఱుదై • వుళ, కలుదె ; కన్న కత్తె) ; గిడస (తమి. వుళ. కిల9వు) ; గుడి (తమి. కుటి) ; గుడుగుడు (కన్న, గుe9ు గులు) ; గొడ్డ (తమి. వుళ. కులవి) ; చాడి (నుళ. చాటికి) ; చిముడు (కిముక్); తడఁబడు (కన్న, é5eso, بيكادوهكة( ; తడి (డ) g (కన్న, తటి) ; రౌడి ( - టి) (కన్న తాత్), తొడకు, తొక్కు, తొక్కు (కన్న,