పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


అర్థా ను స్వార ము. 217 (చంత్రా, II.) ; లాఁచు (హరిశ్చ. II.) ; లోఁచు (swo. I.) ; వాఁచు (విష్ణు, VI) ; సయిఁచు (భాగ, ద్వి, III.) с 2:2 కడఁజు (ఆం. লুস", ద్వి సిం.) ; గురుఁజు (విజ. II.) ; పరుఁజు (వును. IV.) ; రోజు (బసని. 186 పు, 6 పం.) ; వెగజు (ఆము. IV ) C&] ఏఁట (ఆను. III. 104) ; ఒకంట (శా.శ. 1172) ; తీఁట (పండితా. 278, 807 పుటలు) , తూ(శ్రీ (పుడితా 102, 27: పుఓలు) ; తోట (శా.శ. 1172, 1807, 1440) ; పూండోంట (శా. శ 1186) ; పూట (ద. ఇం. శా. 1018) ; పైట (సాంచా. V), బీట (అచ్చ కిష్కి కాం.) ; వేట (ఉద్యో. IV. 107 ; బసవ, 79 పు. 24 ప) , రా, యు. కాం : భాగ. IX.) ; వేటగిరి (రా. $. III.) f ( టూ Hā (శ్రీy 7 గ్గు (భాస్క_ ఆ) *. 197) હ3 ($, ఇఁటి, - ఇంటి, _ ఇష్ట్రి-కాన్నింటి (ఆర ) 95) ; ఒక్కంటి (విరా. 1. 185 , న ఇం. శా. V. 12); ఒకణ్ణి. (ద ఇు శా. V 13); ఒక్కణ్ణి(శా. శ. 1172) నూంటి(శా. § 1981), ఏంగుమి ( శా. శ. 1172) ; ఇది: (శా.శ. 1172); పదింటి(ద,ఇ౧. శా. \, 12\; యిన్నూంటి ద ఇం శా. 4); యేంభదింటి (ది. ఇం, శా 15,17); *ఏఁటిక=ఏమి - ( )గగా, యు 821, కళా. III, భాN. IV.); తాంపత్తి (శా శ 1181), ੋਂ` (భాస్క ఆన. 197); సనఁ' (ఆను. I.) ; పరఁటి (భో. \T); બ્રૂડ" હ3 (రా, అర "); సుఁ ట్రి (చెరిత్రా, II) ; సురం (శా. శ. 1532) , సిురఁ (శశా 111 , చిత్రు) (&) *కాటు (ండితా 102 పు.), క్రేటు (భల్లా 1);టు (భాగ. IV); తూఁటు (ఆను. III. 801) , దాఁటు (బసవ, 15 పు. 16 సం.) , * ত০০২৩৩ (ఉద్యో. IV. 407 ; బసన. 15 ఫి) 16 పు ; పండి లౌ. 11:) పు.) ; పొర (టు (ఆము. IV) ; బేఁటు (ఆను \) ; నూఁటు (రంగరా. యు 821) : *మిగాఁటు (é8*§. IV. 497). র্টে చోండన్యా (ద. ఇం, శా. 1014 ; చౌడయ్య (పండితా. I. 3553 పం.) ; వూండలు 1051) ; తూఁడరి (భో. VI.) 28