పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/203

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


(-౦పె); జాలియ (-లె); జాళియ (-ళె); జీడియ (-డె); జేడియ (-డె); జోలియ (-లె); టెంకియ (-౦కె); తంతియ (-౦తె); తక్కియ (-క్కె); తమ్మియ (-మ్మె); తలికియ (-కె); తలియ (-లె); తళియ (-ళె); తిన్నియ (-న్నె); తీగియ (-గె); తీనియ (-నె); తీవియ (-వె); తుట్టియ (-ట్టె); తెట్టియ (- ట్టె); తెలియ (-లె); తేనియ (-నె); తొట్టియ (-ట్టె); తొట్లియ (- ట్లె); తొసియ (-స్సె); తోమాలియ (-లె); త్రుట్టియ (-ట్టె); దండియ (-౦డె); దంతియ (-౦తె); దిమ్మిత (-మ్మె); దివియ (-వె); దివ్వియ (-వ్వె); దివియ (-వె); దుడ్డియ (-డ్డె); దేబియ (-బె); దోనియ (-నె); దోసియ (-సె); నల్లియ (ల్లె); నాడియ (-డె); నూనియ (-నె); నెట్టియ (-ట్టె); నెడిమియ (-మె); నెఱియ (-ఱె); నెఱ్ఱియ (-ఱ్ఱె); పక్కియ (-కె); పంచియ (-౦చె); పంజియ (-౦జె); పంటియ (-౦టె); పట్టియ (-ట్టె); పడిదియ (-దె); పడియ (-డె); పణిదియ (-దె); పన్నియ (-న్నె); పరటియ (-టె); పరికియ (-కె); పరిగియు (-గె); పఱ్ఱియ (-ఱ్ఱె); పల్లియ (-ల్లె); పస్సియ (-స్సె); పాడియ (-డె); పాళియ (-ళె); పింజయ (-౦జె); పిందియ (-౦దె); పీకియ (-కె); పుచ్చియ (-చ్చె); పుఱియ (-ఱె); పుఱ్ఱియ (-ఱ్ఱె); పుల్లియ (-ల్లె); పుస్తియ (-స్తె); పూజయ (-జె); పూదియ (-దె); పూనియ (నె-); పెంకియ (-౦కె); పెట్టియ (-ట్టె); పెండియ (-౦డె); పెడిసియ (-సె); పెమ్మియ (-మ్మె); పేడియ (-డె); పొట్టియ (-ట్టె); ప్రక్కియ (-క్కె); బట్టియ (-ట్టె); బట్లియ (-ట్లె); బడియ (-డె); బందియ (-౦దె); బద్దియ (-ద్దె); బరికియ (-కె); బఱ్ఱియ (-ఱ్ఱె); బాడియ (-డె); బిడ్డియ (-డ్డె); బిందియ (-౦దె); బిద్దియ (-ద్దె); బూదియ (-దె); బూమియ (-మె); బూరియ (-రె); బొక్కనియ (-నె); బొట్టియ (- ట్టె); బొడియ (-డె); బొందియ (-౦దె); బొచ్చియ (-చ్చె); బొఱ్ఱి(ఱి)య (-ఱ్ఱె,ఱె); బోకియ (బోకె); బోదియ (-దె); బోలియ (-లె); మండియ (-౦డె); మక్కియ (-క్కె); మట్టియ (-ట్టె); మల్లియ (-ల్లె); మాలియ (-లె); మిడియ (-డె); మిద్దియ (-ద్దె); ముచ్చియ (-చ్చె); ముట్టియ (-ట్టె); ముడిచియ (-చె); ముల్లియ (-ల్లె); ముస్తియ (-స్తె); మొంటియ (-౦టె); మొట్టియ (-ట్టె); రంపియ (-౦పె); ఱంకియ (-౦కె); ఱంపియ (-౦పె); లంకియ (-౦కె); లంజియ (-౦జె); లద్దియ (-ద్దె); లాడియ (-డె); లొట్టియ (-ట్టె); వంచియ (-౦చె); వడియ (-డె); వందియ (-౦దె); వదినియ (-నె); వదియ (-దె); వన్నియ (-న్నె); వఱ్ఱియ (ఱ్ఱె); వల్లియ (-ల్లె); వాగియ (-గె); వానియ (-నె); వాసియ (-సె); విద్దియ (-ద్దె);