పుట:Andhra Nataka Padya Pathanam Bhamidipati Kameswararao.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

11 చాలా కాశమూ సామర్ధ్యమూ లేకపోవడం చేతనో, ఉదాహరణగా నేను తీసుగున్నవి నాటకపు పద్యాలవడం చేతనో, నా వాదన ఎంత సహేతు కంగా కనిపిస్తేంగనక మరీ దారుణంగా కనుపిస్తూన్న సారాంశం ఒప్పు గోడం ఎట్లా అని కొంతమందికి లోపల బాధ బయల్దేరడంచేతనో, నా వాదనని ఏదో మోస్తరుగా నా సమక్షంలో మార్దవంగానూ, నా పరోక్షంలో కొంచెం ఊతంగానూ కొట్టిపారేసే విమర్శకులు ఉంటో చ్చారు. అప్పుడు పుట్టిన కొన్ని చిట్టి పొట్టి విమర్శనలూ, నా సమా ధానాలూ ఈ క్రింది విధంగా ఉండేవి : 1. సాకు సంగీతం రాకపోవడంవల్ల ఈ పేచీ బయల్దేర తీశా ననీ. సమాధానం :- నాకు రావు. బహుళ అందులో సంగీతం ఒకటి. నాకు రానివన్నీ ప్రపంచంలో ఉండకూడ నివి అని నేను అనలేదు. కాని, ఒక చిత్రం ఏమిటంటే, నన్ను సంగీత విషయంలో అల్లా ఆక్షేపించినవాళ్లు నే పాడిన పాటి రాగమూకూడా పాడ లేనివాళ్ళు ! 2. నేను నాటక సంగీతం మీద దండెత్తో నని. సమాధానం:- అదేముటో తెలియక దండెత్తాను. అది సంగీ తమే అని గాయకులం టే, శిరసావహిస్తాను. కి. నేను గద్యనాటకాలే ఉండాలని అంటా నని. సమాధానం :- నేను అనను. గురువులైన శ్రీ శ్రీపాద కామేశ్వరరావుగారిది. 4. మంచిగొంతిగ వాళ్ళని చూస్తే నాకు ఈర్ష్య, అనీ. నమాధానం :- మంచి గాత్రం వాళ్ళకి మొక్కి వాళ్ల పాట వింటాను. ఆ గాత్రంతో వాళ్లు ఏం జేసినా నాకు ఆనంద మేం ఆ మాట