పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నక నక నొంది క్రన్నస దృణం బొకటేయ మహాస్త్రమై కరం

బొకసరి బీరువోక సకలోర్వర ద్రిప్పిన గాకి భీరుతున్.

తృతియాశ్వాసము.

శా. కాంతా రాంతర సంచర జ్జనకరాట్కన్యా మణీ నిస్ఫుర

త్కాంత శ్యామల కేశపాశ విలస త్కాలాంబుదాలోక నా

త్యంతామోద సటత్కలాపిచయకేకా రావ సంపూరితా

శాంతం బయ్యెను వింటి కాని యెడ గేక్యాఘంబు లిట్లుండునే?

తృతీయాశ్వాసము.

మ. కలళీ నూను మహోపదేశమున సర్కస్వామి నెంతే విని

ర్మల భక్తిం బ్రణుతించి బాహుబలసామగ్రిన్ విజృంభించి యీ

కలుషాత్మున్ వధియించెదం గలన నింకన్ బంకజాతాసనా

దులు నడ్డంబుగ వచ్చి నిల్చిన సుధాంధో బృంద మీక్షింపగన్.

షష్టాశ్వాసము.

                    --------------------------