పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/325

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

బంధము లెల్లవీడి బహుభావ సమృద్ధిగ నేడు మత్తపు

ష్పంధయగీతి నా విరియబాఱుచు నున్నది తెన్గుగైత; మ

ద్గ్రంథము గాంచుకాల మిదికా దటులైనను నేను బూర్వ ని

ర్బంధ కవిత్వపద్ధతుల బట్టియె దీని రచింప బూనితిన్.

ఈగ్రంథము నొకరురచించినను 'వేంకటరామకృష్ణ ప్రణీత' మనియే ప్రకటిత మగుట వారి యభేద భావమునకు జక్కని గుఱుతు. ఈ కృతి పీఠికాపుర యువరాజవరులు, ప్రియఛాత్రులు నగు రావు వేంకట గంగాధరరామరాయ కవిరాజుల కంకితము అందలి సుప్రసన్న శయ్యతియ్యదన మిట్లున్నది:

శా. 'కానీచూత' మటంచు నీవడుగ వీకన్ జేతిలో బోసితిన్

దీనారమ్ములు పెక్కు; వానికగు వృద్ధిందే; వదట్లుండె; నా

దీనారమ్ముల నేని నాకిడవు; సందేహింప కీరీతిగా

నౌనా! వెండియు వచ్చితే యడుగ మూర్ఖా! సిగ్గులేదయ్యెనే?

క. ఓ చెడుగా! యచ్చో గల

యాచచ్చిన మూషకమ్ము నైన బణముగా

జూచుకొని కుశలు డగువా

డేచందంబుననొ ధనము నిట్టెగడించున్.

గీ. అట్టియెడ నీవు చేతిలో బెట్టినట్టి

సొమ్ము గడ తేర్చి వెండియు దెమ్మనంగ

వచ్చినాడవు; పోపొమ్ము చచ్చినాడ!

దాచ బెట్టితె యిచట నీతాత మూట?

క. అని కనరు మండ నే నది

విని యామృత మూషకమ్ము వేడెద నా కి