పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/322

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వధువు-పెండ్లికూతురు

ఏ గచ్చేరికి నేగ గావలయు నోసీ! పిల్లనిం బుచ్చుకో

"వేగన్ ర" మ్మని బొమ్మ యొండిడు వరున్ విప్రోపదిష్టార్థయై

"యే గీతంబుల నేర్చికోవలయు నేడీ మీజవా? నెత్తుకో

నీ గాగూడదె?" యంచు బల్కువధు వెందిష్టాప్తి రంజిల్లుతన్.

సువాసిని-ఆడుపడుచు

ఒకసాయ మ్మసివారి కేగిన మగండొక్కింత కేతెంచి పి

ల్వకయే తల్పును దట్టగా దయిత "యెవ్వార్వా" రనన్ లజ్జ మి

న్నక యుండన్ బతి; "పల్కవే" మని కృతన్యక్కారయై తల్పు దీ

సి కడున్ వెల్వెలబాఱి పర్విడు మృగాక్షిన్ భర్త మన్నించుతన్.

మధ్యమ-కొమరాలు

అనువాదమ్ములతో బురోహితుడు గర్భాధానఖండం బఠిం

చినమీదం గులపాలికల్ తమకు బాసెం బేక పాత్రంబులో

దిన బెట్టన్ బతి గిన్నెలోన దన చేతిం దాకు సారస్యమున్

గని యాపై జెయినే కదా యిడని ముగ్ధన్ నేత మోహించుతన్

స్నుష-కోడలు

కియతిన్ వర్ణనసేయరానియవియౌ కేళీవిలాసమ్ము ల

క్షయమై యుండనె మూడునిద్దురలు కాగా సారెయుం జీరయున్

గయికొం టెట్టులొ పుట్టినిల్లు విడి సాక్షాల్లక్ష్మిఆ గ్నానగా

నయి యత్తింటికి వచ్చు క్రొత్తడికి జిత్తాహ్లాద మేపారుతన్!


గుర్విణి-చూలాలు

నెలదప్పన్ బొరుగిండ్ల యాండ్రు "కడుపా నీదైన గారాబు కో

డలికిన్? జెప్పపు, చిన్న నాటనె యదృష్టం" బన్న చోనత్త "యౌన్

దల లేర్పాటయి లోకులంబడిన గాదా?" యన్న దన్నానుడిం

గల తీరడ్గెడు గోల నేల నడువంగా నిచ్చునే యెట్టిడున్.