పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/310

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

రున్న రెందఱొ విజ్ఞలల్లఘనులం దొండొక్క రాస్థానమం

దున్నన్ దేహబలంబు గోరుదురె ? నిన్నో తల్లి ! కామేశ్వరీ !

మ. పదొకండేడులపైని రెండిపుడు నాప్రాయంబు, నాబోటికిన్

గదిలోమంచమె యెల్లలోక మగుచున్ గాలమ్ము వెళ్లించు వృ

ద్ధు దయార్ద్రంబగు దృ ష్టిజూచి యిడి తేదో గొప్పదౌగద్దె నా

కది భుక్తంబగుదాక నాయువిడుమం చర్థింతు గామేశ్వరీ!

మ. అనుకంపామృతవృష్టి నించినను నీవాస్థాన విద్వత్క వీం

ద్రుని గావించితి; నేను తత్పదవియందున్ గూరుచుండంగ నే

ర్తునె మందిచ్చితి, తేనెగూడ నిడుమందున్నిన్నె యీదృగ్భిష

ఘ్ఝనులున్ మాదృశరుగ్ణులుం గలరుసూ, కల్యాణి, కామేశ్వరీ!

శా. సన్నాసిన్ పరుజేయుచో నెరవెకా సర్వంబునా కిప్డు వి

ద్వన్నేతల్ కవులేలగాదగిన "ఆస్థానంబు" నీజేసి తీ

యౌన్నత్యంబున కిమ్ము దీర్ఘతరమౌ నాయుష్య మట్లిచ్చుచో

నిన్నున్‌మెచ్చు జగ మ్మిశెట్టివరమున్నే గోర గామేశ్వరీ!

మ. ప్రతిసంవత్సర మింకనాకిడు బ్రజారాజ్యంబు వేయారు లు

న్నత ముద్యోగముచేసి వాసిమెయి "బెన్షన్" గొన్నబల్మేటికిన్

భృతకంబిచ్చు విధాన, దీనికి భవత్ర్పేమమ్ము తోడౌచుదీ

ర్ఘతరంబాయు వొసంగగావలె గృపార్ద్రా! తల్లి కామేశ్వరీ!

శా. ఆయుర్దాయము మూడు భాగములుసేయన్ దాన 'వన్‌ధర్డు' బో

నేయంగా మిగిలెన్ శరీరము కడున్ జీర్ణించి శుష్కించె; శే

షాయుర్దాయము భోజ్యమౌట కడుగడ్డె తోచు ద్వత్సన్నిధి

స్థాయింగా నొనరింపు మేమిటికన్ జాలంబు కామేశ్వరీ!

శా. కౌపీనంబుధరించి యా సభకునేగ న్నన్నువీక్షించి యో

హో పారుం డిటుమాఱేనే! వయసుచే నొండొక్కరుండయ్యె వా