పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

దేశీయ స్వదేశీయ పండితులచే మెప్పులుగాంచిన నారాయణదాసు కవిత్వము తెనుగు వాజ్మయమున కొక మేలివెలుగు. ఆయన యాట పాటల వేవెలుగు నెదుట కొన్నాళ్ళు కవిత్వము కాగడావలె గాంతి హీనముగా నుండిపోయినది. ఇపు డది విద్యుద్దీపిక. ఆధునికకాలములో నచ్చ తెనుగున కొక యుజ్జ్వలతనిచ్చు రచనకు నారాయణదాసుది యమృతభిక్ష. ఆమహాకవి సర్వభాషాప్రవేశమున కీసీసము సముదాహరణము.

-: పీఠికాపుర వర్ణనము:-

     సంస్కృతము
భ్రాజతేకుక్కటేశ్వర మాధవాలయాభ్యాం ఘనారూడసౌధాంతరేణ
     పార్శి
హాసిల్ హమీష జహాన్ తాజ్ నమూన బి హష్మత్త్ముసా పిర్చి హి రిసాల
     ఇంగ్లీషు
రావుసూర్యారావు రాజాబహాదుర్ది చారిటబిల్రూల్స్రెజెంట్స్ ఎరన్రి
     తెలుగు
చదువుల పుట్టిల్లు చల్వతెమ్మరజల్లు మేల్నొల్లు పొగడిక మీరజెల్లు

మేటి పంటల టెంకి కల్మిమెడలంకి
బెష్టుటౌ ని న్గొడావరి యీస్ట్ ది సీజె
మర్బు నీర్వ జవాన్ జవాల్ మీర్జనాన
పీఠికాపుర మేన త్రివిష్టప మిహ.