పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఆ .వె. పట్టనీ పొటేలు చట్ట సైదము రొట్టె
కోలుబుడ్డిలాలు కోపుమడ్డి
నేను నీవు చాటుగా నెనసిన వేడ్క
దొరకుటెట్టు లెట్టిదొరలకైన.

చె. ఏటియొడ్డున జివురెత్తిన బీడు
వేలుపునడుచు మోవిన్బుట్టె ననెదు
త్రొక్క గూడదు కాలితో నిద్దిచెల్వ
చిన్నారి పొన్నారి చెక్కిలినిగ్గు.

క. ఏరు న్మారన నేరక
యూరక యున్నార లెవ్వరో పల్కె ని-
రౌరా దూరకుడీతా
నారయ కావేల్పు గూడనై పొనరించున్.

శ్లో. భూతకాల పరోక్షోస్తి భావికార్య మనిశ్చితమ్‌
వృధా గతా నాగతయో శ్చర్చా పిబపిబాపిబ
అనంబద్ద శ్చేతనో-యం జడప్రకృతితో నత
స్వతంత్రస్య తథాప్యన్య వృథాకర్మ విధీయతే.
యావత్సితృ గృహం గచ్చే త్స్వం శనై: ప్రాణవల్లభే
తావ దేవాను సృత్యత్వాం సాయుజ్య పదవీ మియామ్‌.

ఈతీరుగల సంస్కృతాంధ్ర కవితలు సంతరించు నారాయణదాసు మహారచయితలలో రచయిత. వీరి "తారక" కావ్యము, పరికించి Gildner అను ప్రొఫెసరు Marburg నుండి పంపిన యీ యభిప్రాయము ప్రకటింపదగియున్నది.

జానాతే యన్న చంద్రార్కౌ జానతేయన్న యోగిన:
జానీతే యన్న భర్గో-పి తజ్జానాతి కవిస్స్వయం.
వచ స్సుధామయం కావ్యం పీత్వాహం తృప్తమానస:
కృతజ్ఞభిప్రశంసామి భవంతం కవిశేఖరం.