పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


బరిపరి యనంగఁ జిందఱవందఱ యన నలరుచుండును గణశోర్థ మగుచుఁ బాట
పాట యనఁ గొద్దికొద్ది యన్మాట చెలఁగు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

67


సీ.

సుడి సుమీ నుండి సూ సుమ్మి యనంగను నిశ్చయార్థకముగా నెగడుచుండు
వారక యనఁగను మీఱు నిరంతరార్థము కదయనఁ గిలార్థమ్ము చెల్లు
నంతయం చనఁ దావదర్థమౌ నెంతనా యావదర్థంబుగా నతిశయిల్లు
నేతాపదర్థమౌ నింతయం చనఁగను బలంనాఁగ నానార్థవాచక మగుఁ
దనరు నొండొండు నాఁగ మిథఃపదార్థ మొప్పు నొకపరి యొకతేప యొక్కసారి
యొక్కమా టన సకృదర్థ మొనరు నంత నట యన నథార్థమగును సూర్యావతంస.

68


గీ.

మగుడ క్రమ్మఱ క్రమ్మటి మరల సారె, వెండి మాటికి తిరుగనా వెలయును బున
రర్థముగఁ ద్రిక్క యనఁ దక్క యన వినార్థ, ముగను రాజిల్లు శ్రీ మాతృభూతలింగ.

69


సీ.

చీటికిమాటికి మాటిమాటికిఁ బలుమరు వేమ రనఁగ సదార్థము లగు
నెట్టకేలకు నాఁగ నెసఁగుఁ జిరార్థంబు తగువృథార్థంబు వితా యనంగఁ
గూడ యనంగను దోడుత యనఁగను రాజిల్లునౌ సహార్థంబుగాను
ఓయన నేమినా నొప్పు గిమర్థంబు నైతె యనంగను ధ్వర్థ మలరుఁ
గనుక కనుకను కాఁబట్టి కాన కాఁగఁ గావున యనంగ నన్ని యేకార్థము లగు
నడరును గదాచిదర్థ మొక్కెడ యొకప్పు డనఁగను సుగంధికుంతలాప్రాణనాథ.

70


గీ.

వేయనఁగ సయ్యన యనంగ వెస ననంగఁ, గ్రచ్చ రన గ్రక్కున యనంగఁ గ్రన్ననయన
నప్పళ మన బిరాననా నొప్పుచుండు, ఝడితిపదతుల్యములుగాను జంద్రచూడ.

71


సీ.

తగు ననిచ్ఛిన్నార్థ ముగను హోరాహోరి యనఁ గాక యనఁగ నుతార్థ మెసఁగు
నోరనా సాచ్యర్థ మొప్పును సహసార్థముగ విరాజిల్లు గొబ్బున యనంగ
సంబోధనార్థమై చను నో యనంగ నోరీ యోరి యనఁగను రేసమంబు
నోమె యోపె యనంగ నొప్పు స్త్రీ సంబోధనార్థమై యొసి యోసి యనఁగఁ జేటి
కాదిసంబోధనార్థమై యలరుచుండు వలె యన నివార్థకంబుగా వెలయు వంటి
బోని యనఁగ పదర్థంబుగాను దనరు భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

72


సీ.

మున్ మున్ను మును ముందు మొగి ముంగల యనంగ దగును బురఃపురార్థములుగాను
దొలుత తొల్లి మునుపు తొలయనఁగను బురార్థము మ్రోల యెదుట నాఁదగు బురోర్థ
మైదనా వెంబడి యన బడి యనఁగను వెంటయం చనఁగ వెన్వెంట యనఁగ
వెనుకయం చనఁగను బృష్ఠార్థకం బొప్పుఁ బదపడి పిదప తర్వాత పిమ్మ
టనఁగఁ బశ్చాత్సమార్థ మై యలరు చుండు ముందువెనుకలునా నఱిముఱి యనంగ
నడరుచుండును రెండు నేకార్థములుగ భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

73