పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

ధనురగ్రమద్యవృత్తావయవమ్ములు గొఱలుచునుండును గోపునాఁగఁ
బడిగలు మడిలోనఁ బడిన యెన్నులు నేటి కడనేల లొప్పును బడిగ లనఁగఁ
దామర ల్కొండమీఁదఁ గల నేలలును జూదమ్ములు వెలయు నెత్తమ్ము లనఁగఁ
జంద్రమః క్షత్రియ సర్వంసహాపతుల్ రాజిల్లుచుందురు రాజనంగఁ
బ్రసవ ఖర్జూర సలిలసంస్థాపనములు వెలయు నీత్ర యనంగను గలికి యనఁగఁ
గొంగ దలయీఁక దంటయుఁ గోమలి యనఁ బొలుచును వినంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

62


సీ.

కచబంధమును శిఖ గంధమూషికమును శోభిల్లుచుండును జుంచునాఁగ
నల్ప తరక్షు బాలాభిధానంబు చిఱుత యంచనఁగను జెలఁగుచుండు
రాజిల్లు సంవత్సరాంతంబు లాంగలపద్ధతి చాలునాఁ బరఁగుచుండుఁ
వాజినీగర్భంబు వాచవు ల్ముత్తెంపుతూనిక చవులునాఁ దోఁచుచుండుఁ
దిలకభూషావిశేషబిందులు చెలంగు బొట్టనంగను జంపునాఁ బొల్చియుండుఁ
సముదయాలస్య ఝల్లరీసంజ్ఞ లగుచు ధార్మికవిధాన మాతృభూతాభిధాన.

63


సీ.

ఆహార మాఁకలి యవనిపన్నగములు పరఁగుచునుండును నెర యనంగ
స్వశ్రేయయసోర్థప్రశంసార్థములయందు మీఱుచునుండును మే లనంగ
వేఁటసాధనమును వీచియు యవనిక దేజరిల్లుచునుండుఁ దెర యనంగ
గాదెబొట్టయును దుగాసారమును ముద్దుగుమ్మయు వెలయును గుమ్మ యనఁగ
గజవిశేషంబు ముందు వెన్కలను జూడ నట్టివాఁడును గెంపులయందుఁ బాట
మునఁ దళుక్కను జిగి దగు మొక్కళియిన భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

64


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీ పేరఁ జేయుకతనఁ, బరఁగు నిచ్చలు నానార్థవర్గ మిట్లు
గైనుము దీని భ క్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

65

ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

అవ్యయవర్గము

సీ.

అగ్గెడ యక్కడ యచట యచ్చట యాడ యందలి పొనపొన యయ్యెడ యట
యందునాఁ దత్రార్థమై విరాజిలుచుండు నెగ్గెడ యెక్కడ యెయ్య డెచ్చ
టెచ టెందు నాఁగఁ బెంపెసఁగు యత్రార్థమై యిక్కడ యిచ్చట యిచట యీడ
యియ్యె డిం దనఁగఁ బెంపెక్కు నత్రార్థమై యద్దిర యయ్యారె యౌర మేల్ సె
బాసు మజ్ఝా బలారె సేబాసు నాఁగ నలరుచుండుఁ బ్రశంసార్థములుగ మీఁద
పై పయిని నాఁగ నూర్ధ్వాఖ్య పరఁగుచుండు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

66


సీ.

దిగువ క్రింద యనంగఁ దగు నధస్సంజ్ఞయై యొగి లెస్స యనఁగ సాధూక్తిఁ దనరు
కట్టా యనంగను గటకటా యనఁగఁ గటా యనంగ బతార్థమై యెసంగుఁ
దద్దయు నాఁగను దనకు భృశార్థమై పరఁగు నప్యర్థంబు మరి యనంగ
నినులు చార్థంబుగా దనరును సవి సావి యని యన నిత్యర్థమై తనర్చుఁ