పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

కంఠభూషణమును గనకాక్షినామంబు పైడికంటి యనంగఁ బరఁగుచుండు
స్వర్ణోపకారము ల్చనును మేలిమి యన మూలనాఁ గచకోణములు దనర్చు
నౌదుంబరంబు హలాగ్రమౌ మేడినా బడుగునా శవము దుర్బలుఁడు దోఁచు
సౌందర్యకరవిభూషలు చను మురువునా మెఱుపును గాంతియు మెఱుఁ గనఁదగుఁ
గర్ణభూషణమును దటాకజలనిర్గమస్థలంబును బొగడనా మనుచునుండు
నన్యమును క్షౌద్రపటలంబు నలరుచుండుఁ బెఱ యనంగఁ బరాంతకవిభువిభంగ.

57


సీ.

పుష్పచాపంబును బుష్పగేహంబును బూవిల్లు నాఁగను బొదలుచుండుఁ
బేఁటయం చనఁగను విపణిప్రదేశాఖ్య యేకసూత్రాఖ్యయై యెసఁగుచుండు
మణుఁ గనఁగాను బ్రమాణభేదంబును ధౌతవస్త్రంబును దనరియుండుఁ
గలవాలనిహతియు సరసీరుహాక్షియు వాల్గంటి యనఁగను బరగుచుండుఁ
గోపరీతులు మోడినాఁ గొఱలుచుండు వేఁట యన మేషమృగయలు వెలయుచుండుఁ
దోఁచు జఠరామయంబునఁ దూమునందు బల్లయను నట్టినూట పశ్యల్లలాట.

58


సీ.

కంటకావృతియును గాంతియౌ వెలుఁ గనఁ బవనశైత్యంబులు వలి యనఁ దగుఁ
బరిమళవీథులు వాడయం చన మీఱు వెలియటం చన బహిశ్శ్వేతము లగు
ఖడ్గదీర్ఘంబులు గనుపట్టు వాలునా యతివేగములు వడి యనఁ చనర్చుం
బ్రత్యుపకారంబు గ్రామమౌ వీడునా సరి యనఁగా దామ సమము లొప్పు
సాక మనఁగను వ్యాజ ముత్సవము దోంచు నల్పరవమును రతి సంచునాఁ దనర్చు
నల్పమార్గంబు మల్లవిద్యావిశేష మొప్పు సందన శ్రీమాతృభూతలింగ.

59


సీ.

ముఖపతితాహారమును దంతవసనంబు వాతెఱయం చన ఖ్యాతిగాంచుఁ
బులిసినవంటకంబును పులిహారంబు పులికూడు నాఁగఁ బెం పొందియుండు
స్త్రీమత్స్యభేదముల్ దీర్ఘలోచనములు వాలుగన్ను లనంగ వఱలుచుండు
యమనిష్ఠ ధాటియు నాయుధభేదంబు జముదాడి యంచన నమరియుండు
నభ్రగంగ శిరస్తోద మలరును దల యే రనంగ నఖక్షతశారికాభి
ధానములు గోరువంక నాఁ దనరియుండుఁ బుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

60


సీ.

కబళపరీమళక్షత్యర్థములయందుఁ గనుపట్టుచుండును గడి యనంగఁ
జంద్రకమ్ములును లోచనములు రంధ్రము ల్చెన్నొందుచుండును గన్ను లనఁగఁ
గబరియు శిఖయును గార్ముకాగ్రంబును గొప్పని పల్కఁగా నొప్పుచుండు
శ్యామలవర్ణంబు సాక్షియు మర్యాద పరఁగుచునుండును గరి యనంగ
నిగ్గు చిరుగడ్డ కుటిలంబు నెఱియనఁ దగ్గు వ్యథగొలుసు గొప్ప వెలయును బారియనఁగ
బిందునక్షత్రతిలకము ల్వెలయుచుండుఁ జుక్క యనఁగఁ బరాంతకచోళవైరి.

61