పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

పశ్యక్రియావేది వఱలు మందులమారి యన వేడువాఁ డన యాచకుఁ డగు
నగచాట్లమారినాఁ దగును గష్టాత్ముండు వెలయు దరిద్రుండు పేద యన బీ
కారి యంచన బరెకట్టెనా నతిదరిద్రుఁడు నిరుపేదనా నడరుచుండు
రవణము చొక్కము రకము చొకాటము రాణ చొక్కాటము నాణెము చొక
గొనబు తియ్యంబు జాను తిన్ననిది బాగు చొక్కటంబన వెలయు మంజులసమాఖ్య
యలరు వలచినది యనఁ బ్రియంబు పేరు భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

14


సీ.

మక్కు మాసినదినా మలినంబు విలసిల్లు సుద్దమం చనఁగను శుద్ధమొప్పు
నిచ్చలం బనఁగను నిర్మలంబై తోఁచు రుత్తలొటారంబు రిత్త బీడు
సొళ్ళునా రిక్తాఖ్య శోభిల్లుఁ గన్నాకు మేల్బంతి నికరము మేటి మేలు
తర మాణి యంచనఁ దనరు శ్రేష్ఠము సింగమనఁ జందమామ యంచనఁగ మిన్న
యనఁగ బెబ్బులి యన మదహత్తి యనఁగఁ బైకడను నిల్చి శ్రేష్ఠమై పరఁగుచుండు
హసదు నాఁగను దొడ్డవాఁ డనుట కొప్పు భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

15


సీ.

బహుత నన్యులఁ దెల్పుపట్ల హేమాహేము లనుపల్కు పూజ్యార్థ మగుచునుండు
నుపసర్జనాఖ్యయై యొప్పును సందడికాండ్రునాఁ జిల్లరవాండ్రు నాఁగఁ
పెద్దయేచా టుబ్బు పెను పేరు బలు దొడ్డు దొడ్డ వలుదనాఁగఁ దోఁచుఁ బృథువు
సైకంబు కొంచెము సన్నంబు తోడెము చిరుకి ముడప దులె చిఱుత లేఁత
కొద్ది యన్నున యనఁగను గొఱలు నల్ప మలరు సాంద్రంబు నెగ్గడ మనఁగ దట్ట
మనఁగఁ దంపర యన వర్తుకాఖ్య చెల్లు బటువనఁగ వట్రు వనగను బార్వతీశ.

16


క.

పలపల యన వెలితి యనన్, బలచన యన విరళసంజ్ఞ భాసిల్లును ని
స్తులతరగుణోత్తరంగా, విలసత్కరుణాంతరంగ వృషభతురంగా.

17


క.

వెడఁద యన విశాలమగున్, నిడుద యనన్ వాసి యనఁగ నెగడును దీర్ఘం
బడరును సమున్నతాభిధ, పొడవం చని పల్క మాతృభూతమహేశా.


గీ.

ఒప్పును సదాటునాఁగ వక్రోన్నతంబు, వంక రన సొట్ట యనఁగను వక్ర మెసఁగుఁ
జనును ఋజునామధేయంబు చక్కనిదన, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

19


గీ.

ఒమ్ము గాత్రమ్ము గమకము హొమ్మునాఁగ, స్థూల మగుఁ బెక్కునాఁగను దోఁచు బహుళ
మగును గణనీయమౌ నెంచఁదగినది యన, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

20


గీ.

దండ చేరువ చెంగట యండ సరస, ప్రాపు చక్కి కురంగట సజ్జచెంత
కెలన దా పంజ దగ్గఱ క్రేవ పొంత, యంచ యొద్దనా నికటాఖ్య యగు మహేశ.

21


గీ.

ఏడుగడ నా నియంతసంజ్ఞెల్ల యనఁగఁ, దనరుచుండును సర్వాఖ్య దవ్వునాఁగ
దూరనామంబు గాఁగను దోఁచుచుండు, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

22