పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

అలరుఁ దంటలమారి యన నవినీతుండు భయశీలుఁడౌ వెఱపరి యళుకరి
కోళె నాఁగను వెఱఁగుపడువాఁ డనఁగను విస్మయాన్వితసంజ్ఞ వెలయుచుండు
గాందిశీకుఁ డగు దిక్కామెకం బనఁగను బ్రౌఢుండు ప్రోడనాఁ బరఁగుచుండు
దీయువాఁ డనఁగను దెలియనౌ గ్రహయాళు పతయాళు వగుఁ బడువాఁ డనంగ
మ్రొక్కువాఁ డన వందారు పొలుచుచుండు ఘాతకుఁడు నొంచువాఁ డనఁగాఁ జెలంగు
నుబుకువాఁడన వర్ధిష్ణుఁ డొప్పుచుండు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

9


సీ.

ఉత్పతిష్ణువుసంజ్ఞ యొప్పును నెగయువాఁ డనఁ దాఁటువాఁ డనఁ దనరు లంఘి
విసువాసి యనఁగను వెలయు విశ్వాసి సిగ్గరి యన హ్రీమదాఖ్యయయి చెలఁగు
హౌసుకాఁ డనఁగను నగు భోగి గుమ్మఁడంచనఁగను జికిలికాఁ డనఁగ సొగసు
కాఁ డనంగను వన్నెకాఁ డనంగను నీటుకాఁ డనఁగా నలంకారి యొప్పు
నుండువాఁ డన వర్తిష్ణుఁ డొప్పుఁ ద్రోయువాఁడు విలసిల్లుచుండుఁ దోపరి యనంగ
మేదురసమాఖ్యయౌ మినమిననివాఁడు గరగరనివాఁడు నాఁగను గాలకంఠ.

10


సీ.

జట్టికాఁ డనఁగను జనుఁ గ్రేత తరుగరి యనఁగను దత్సహాయాఖ్య చెలగు
నగు బ్రధానాభిధ యంకెకాఁ డనఁగను గోపకాఁ డనఁగను గోపి దనరు
బలువిడి యనఁగను బల్లిదుం డనఁగను దండివాఁ డన బలాఢ్యుండు చెలఁగుఁ
బరఁగును క్షంత యోర్పరి యనఁ దాలిమకాఁ డర జాగరూకాభిధాన
మలరు మెలఁకువకాఁ డన నగును గూర్కువాఁ డనంగను నిద్రానువర్తి పేరు
వెలయు మాటల మారినాఁ బ్రేలువాఁడు నాఁగ వాచాటుఁడై యొప్పు నాగభూష.

11


సీ.

పొలుచు నసత్యుండు బొంకరి యన రజ్జులాఁ డనంగను జల్లికాఁ డనంగ
మ్రోసెడిది యనంగ ముఖరాఖ్య తగు నత్తివాఁ డన లోహలవాచకమగు
వ్యర్థభాషుఁడు వళావళికాఁ డనం దగు గెలివివాఁ డనఁగను జెలఁగు రవణుఁ
డజ్ఞుండు తగు దమ్ముఁ డంభస్తనంగను గఠినాత్ముఁ డొప్పును గడుసరి యన
వెలయు నగ్నుండు దిసమొల బిత్తలియనఁ దనరు వెలిఁబడ్డవాఁ డనఁగను బహిష్కృ
తుండు బరికాయ కొంటెనాఁ దోఁచు భ్రష్టుఁ డాతతదయారసోపేత మాతృభూత.

12


సీ.

కొండెకాఁ డనఁగను గొండెగీఁ డనఁగను గొండియుఁ డనఁ బిశునుండు వెలయుఁ
జిట్లుకట్టె యనంగఁ జెలఁగును శకుఁడు సంకరుఁడు రాజిలును బల్గాకి యనఁగ
కొద్దికాఁ డనఁగను క్షుద్రుండు తగు ఖలుం డొప్పు వాట్లఁ డనంగ నులిపికట్టె
యనఁగను బాట్లని యనఁ జెట్లకొఱవినాఁ దగు ననర్హాభిధ తగనివాఁడ
నం స్త్రీభాషి దోఁచు నాఁడంగి యనఁగ నాగడీఁ డనఁ బరిహాసకాఖ్య చెల్లు
నలరు నొప్పనివాఁడునా నప్రకాశ్యుఁ డొప్పు మిడిమేల మన దుస్సహుఁడు మహేశ.

13