పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మటుమాయకాఁ డన మాయదారి యనంగ మాయకాఁ డనఁగను మతకరి యన
టకటం కనంగను ఠవళికాఁ డనఁగఁ గైలాటకాఁ డనఁగను డక్కరి యన
టం కనంగను మాయావి పొంక మగును గటికవాఁ డన మాంసికాఖ్యలు సెలంగు
వాగురిక సంజ్ఞయౌ వలవాఁ డనంగ భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

286


సీ.

నటుఁ డొప్పు నట్టన నట్టువుం డనఁగను దారినాఁ దగు సూత్రధారకుండు
తాళధారి చెలంగుఁ దాళగిరి యనంగఁ జను దిమ్మరీఁ డనఁ జారణుండు
గాణయం చనఁగను గాయకాభిధ చెల్లు వీణెకాఁ డనఁ దగు వైణికుండు
బయకాఁ డనంగను భయకారి విలసిల్లు సుతికాఁ డనం జను శ్రుతివిధాయి
వెలయు దొమ్మరి యన లఘువిద్యవాఁడు ఐంద్రజాలికసంజ్ఞ యై యలరుచుండు
గారడీఁ డన క్షుద్రసంఘప్రశంసి పరఁగు బవినీఁ డనంగఁ జెవ్వందిలింగ.

287


సీ.

వైతనికుండు సంబళకాఁ డనఁగ జీతకాఁ డనంగను కూలివాఁ డనఁదగు
భారవాహకుపేరు పరఁగుచుండును బెస్త మోపరి బోయఁడు బోయినాఁగ
బానసీఁడన బంటు పరవుఁడు గుండఁడు నాఁగ దాసాఖ్యలు గాఁగఁ దనరు
నుడిగము చారికి యూడిగం బనఁగను దాసదాస్యముగాఁగఁ దనరుచుండు
వరవడంబనఁ బసుపన బానిస మన దాస్యనామంబులై యుండు దాసి యొప్పు
బానిస యనంగఁ దొ త్తనఁ బారికయగు బోనకత్తె యనఁగ మాతృభూతలింగ.

288


సీ.

పరఁగుఁ జండాలుండు సురియాళు వనఁగను మాల డనంగను మాల యనఁగఁ
దోటి యనంగను దోఁచనా నాసాదిఁ గోసంగి మాదిగ గూబరి యన
మాతంగుఁ డగు వాని చేతనుండెడికత్తి కొంగవా లనఁగఁ జెలంగుచుండు
మాతంగసదృశుఁడౌ మనుజుండు తగు బోయ నీఁ డనంగను గొమ్ముకాఁ డనంగ
బోయనాఁగఁ గిరాతుఁడౌఁ గోయ చెంచు పరికి యేనాది యాకరి పట్ర యెఱుకు
వేఁకరి యెసకరి యనఁ దద్భేదములుగఁ బొల్చును వినంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

289


సీ.

తురక యనంగను దోఁచుఁ దురుష్కుండు మెంచ యనంగను మ్లేచ్ఛుఁ డొప్పు
వేఁటకాఁ డనఁగను విలసిల్లు మృగయుఁడు శునకము వేఁపి కుక్కనఁగఁ దనరు
దద్భేదనామము తగు జోణఁగి యనంగ వనశునకంబు రే చనఁగ నొప్పు
జాగిలం బనఁగను జను విశ్వకద్రువ యుడుపవేఁ పపు బురకడ మనంగఁ
దగును సడికియ యనఁగను శ్వగళరజ్జు శ్వగళకాష్ఠంబు వెలయుఁ గాపంత మనఁగ
వేట యనఁగను మృగయాఖ్య వెలయుచుండు భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

290


సీ.

దొంగ తెక్కలికాఁడు దోఁపరి ముచ్చుజాబరకాఁ డనంగఁ దస్కరుఁడు వెలయు
మార్గచోరకసంజ్ఞ మను బొలపరి యన దెరవాటుకాఁ డనఁ దేజరిల్లు