పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమకాండము

స్వర్గవర్గము

సీ.

గట్టులయెకిమీఁడు గన్నవాల్గంటిని జెట్టపట్టుకయేలినట్టిదిట్ట
మున్నేటిరాచూలిముక్కఁ గెంజడలోనఁ గ్రొవ్విరిగాఁ దాల్చుకొన్న మేటి
గబ్బుచెంకమెకంబు గట్టికళవసంబు కుబుసంబుగాఁ జేసికొన్నదంట
ప్రాఁబల్కుగుఱ్ఱముల్ పన్ని సిస్తగునట్టి పుడమితెరేక్కినపోటుగాడు
జముపగతుఁడు బూచులదొరజంగమయ్య మినుసికగలాఁడు ముక్కంటి యనఁగనిట్లు
యౌగికంబులు భవదాఖ్య లలరి యుండు ధాతృమతపదజలజాత మాతృభూత.

37


క.

వెన్నుండు కఱ్ఱినెచ్చెలి, క్రొన్ననవిలుకానితండ్రి గుడుసుటడిదపున్
మన్నెదొర లచ్చిమగఁ డన, నన్నలినాక్షునకుఁ బేరు లగును మహేశా.

38


ఆ.

పలుకువెలదిమగఁడు బంగారుకడుపువాఁ, డంచతేజ నెక్కునట్టి రౌతు
బమ్మ తాత నలువ తమ్మిచూలి దుగినుఁ, డనఁగ బ్రహ్మపేరు లబ్జమౌళి.

39


ఆ.

గట్లఱేనిబిడ్డ కఱకంకునిల్లాలు, కొదమసింగ మెక్కుకొన్న జంత
సత్తి సామితల్లి చండి యమ్మిక దుగ్గ, యనఁగ నీనెలంత యలరు నభవ.

40


క.

వలరాజుతల్లి కలుముల, చెలి కలువలఱేేేనితోడు సిరి లచ్చి యనన్
వెలయును లక్ష్మీనామ, మ్ము లివెల్లను జూడఁ జంద్రభూషితచూడా.

41


క.

పలుకుఁజెలి లచ్చికోడలు, కలనితబిసితల్లి తూఁటిగాసపుఁదేజీ
గలబోటి యనఁగ భాషా, జలజాక్షికిఁ బేరు లౌ నిశాకరభూషా.

42


తే.

గుజ్జువేలుపు పిళ్ళారి కొక్కురౌతు, బొజ్జదేవర యేనుఁగు మొగముసామి
పనిచెఱుపువాఁడు వెనకయ్య యన వినాయ, కునకు బెేళ్ళొప్పును సుగంధికుంతలేశ.

43


చ.

కొమరుఁడు సామి కొంచమలగొట్టిన జాణఁడు విప్పుగన్ను మొ
త్తముపడవాలు ముద్దుగలతల్లులబిడ్డఁడు తీఁగపేరిక
ల్కిమగఁడు ఱెల్లుచూలి నెమిలింబయికొన్న మనీఁడు బారకే
ళ్ళమరినవాఁడు నా నగు గుహాఖ్యలు శ్రీ త్రిశిరఃపురీశ్వరా.

44


సీ.

కండచక్కరదిండికత్తలానివజీరుఁ డలరువిల్కాఁడు పూవులవిలుతుఁడు
చెఱకువిల్కాఁడు క్రొంజిగురులవిల్కాఁడు తలిరువిల్తుండు కన్నులవిలుతుఁడు
పచ్చవిల్తుఁడు చౌపంచతూఁపులజోడు కమ్మవిల్కాఁడు డెందమ్ము చూలి
తియ్యవిల్తుఁడు గాలితేరెక్కుమన్నీఁడు చక్కరవిల్కాఁడు చక్కనయ్య
తుంటవిల్కాఁడు మరుఁ డించువింటివాఁడు దీఁగవిలుకాఁడు వలరాజు తేఁటియల్లె
వింటిదొర నెలయల్లుఁడు వెడవిలుతుఁడు నాఁగ మరునాఖ్య లగు శేషనాగభూష.

45


క.

కరిజేజెయన్న వినుప్రోల్, దొర చౌదంతియెకిమీఁడు తూరుపుదొర మ
బ్బురవుత వేగంటి యనన్,సురనాథుని పేళ్ళు చెల్లు సూర్యవతంసా.

46