పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గోరువంకలు చందురుకూన లనఁగ ముద్దు నాఁగను జుంబనం బొప్పుచుండుఁ
బొల్చుచుండును దొంతరము ద్దనంగఁ దద్విశేషంబు మాతృభూతాభిధాన.

180


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీ పేరఁజేయుకతనఁ, బరఁగు శాశ్వతముగ బ్రహ్మవర్గ మిట్లు
గైకొనుము దీని భక్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

181

ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

క్షత్త్రియవర్గము

సీ.

రాచవాఁ డనఁగను రాజన క్షత్త్రియుఁ డొప్పు నేలిక సామి యొడయఁడు దొర
రాయఁడు రా ఱేఁడు రా జెకిమీఁ డన నరపాలసంజ్ఞ లై పరఁగుచుండు
రాచఱిక మన రాయఱిక మన రాజరాడ్భావకర్మములు వెలయు
లక్కుముఁ డనఁ దగు లక్ష్మణుఁ డనిలజుఁ డలరును వడముడి వలిమొల కన
బార్డుఁ డెసఁగును గఱ్ఱి కవ్వడి యనంగ నకులసహదేవు లలరుదురు కవ లనఁగఁ
జెలఁగు దుశ్శాసనుఁడు దుస్ససేనుఁ డనఁగఁ బ్రబలు దుర్యోధనుండు రారాజన భవ.

182


సీ.

విరటుఁ డనంగను వెలయు విరాటుండు మండలేశ్వరుఁ డొప్పు మన్నెవాఁడు
మన్నీఁ డనంగన మండలేశత్వంబు మన్నెఱికం బన మనుచునుండు
గుత్తకాఁ డనఁగను గుప్తికారుఁ డెసంగు మంతునాఁగను ద్యూతమంత్రి యెసఁగు
బ్రెగడ ప్రెగ్గడ యనఁ దగుఁ బ్రధానుఁడు దగవరి తీర్పరి యన ధర్మజ్ఞుఁ డలరు
మీఱు నారక్షకాభిధ యారెకుఁడు తలారి తలవరి యనఁగ శుల్కాధికారి
చనును సుంకరి యనఁగను షండుఁ డొప్పు
నెగ్గడి యనంగఁ గంచుకి యెసఁగుచుండు బొందడీఁ డన శ్రీమాతృభూతలింగ.

183


సీ.

కటికవాండ్రనఁగను గట్టిక లనఁగను ఫణిహారు లనఁగను బరఁగుచుండు
వేత్రహస్తాభిధ వెలయుఁ జారసమాఖ్య వేగులవా రన వేగరు లన
బహువచనమ్మునఁ బడవా ళ్లనంగను దళపతి నామము ల్దగుఁ బడాలు
దళవాయి పడవాలు దణి యనంగను నల్ప సైన్యాధిపతి యొప్పు జంగిలి గమి
కాఁ డనంగను సేవకాఖ్య లగు జీతగాఁడు కొల్వుడుగాఁ డనఁగాను భటుఁడు
పరఁగు జోదన లెంకన బంటనంగ భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

184


సీ.

చుఱుకరి యనఁగఁ దెంపరియన శూరాభిధానంబుగాఁగను దనరుచుండు
నొంటరి యొక్కటీఁ డొంటరీఁ డొంట్రింపు నా నేకభటునకు నామ మగును
గాల్వురు నాఁగను గాల్బంటునాఁగఁ బదాతినామంబుగాఁ దనరుచుండు
శపథాయుధనిషేవి చనును గైజీతమం చనఁగను మాసియం చనఁగ వైరి