పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పీఠిక

5


క. అతఁడొకనాఁ డొకమానవ, సతిని వరించెను దదీయసౌందర్యం బ
ద్భుత మగుఁ గద యాయింతికి, సుతు లంతటఁ గలిగి రతులసుగుణాన్వితు లై. 15

క.ఆయన్వవాయమందలి, రాయక్షితిపాలమౌళి రాజిల్లె యశ
శ్శీృయుక్తిని బ్రహ్మాండం, బాయెడ నాపాలకడవయట్లు చెలంగెన్ . 16

క.ఆరాయనృపతి గాంచెఁ గు, మారుల రఘునాధరాయమహిపతి నమన
క్ష్మారమణుఁడు నచ్చన హం , వీరుఁడు బెేరమవిభుఁడన వీరలలోనన్ . 17

క.ఆరఘునాధనృపాలుఁడు, ధారణి నేలంగఁ దొడఁగె దైవతయువతీ
హారపటీరతుషారశ, తారసుధార విధాముదాకృత్కిర్తిన్. 18

ఉ. ఆరఘునాధభూపతి మహాద్భుత చర్యుఁ డటంచు నిచ్చలున్
ధీరజనంబు లెల్ల వినుతింపఁగ ధారణి నేలెఁ గాని యా
పేరుకు దగ్గకార్యములు పెక్కువిధంబులు దెల్ప శక్య మె
వ్వారికి శైవధర్మపరిపాలన మొక్కటి యెక్కుడై తగున్. 19

తే.అతఁడు గాంచెను బెద్దరాయక్షితీంద్రు, భుజబలవిహారు శ్రిముద్దువిజయథీరు
ధర్మ గుణశీలుఁ దిరుమలధరణిపాలు, రవితులితదేహవిభునిఁ జిన్రాయవిభుని. 20

క.వారలలోపలఁ దిరుమల, భూరమణుఁడు ఖ్యాతిఁ గాంచె భుజబలదృప్య
ద్ఘోరాహితవారాహిత, సారాహితతీవ్రదీప్తశరజాలుం డై . 21

చ.తిరుమలరాయసశేఖరవితీర్ణియుఁ బెక్కువిధంబు లౌటఁద
త్స్ఫురణముచేతఁ జుమ్ము హరిపొక్కిలిఁ జేరె హిరణ్యగర్భుఁ డా
హరియు నభోమణీం గదిసె నల్లనభోమణి యుండసాగె నం
బరమున సంబరంబు గను పట్టనదయ్యె విచిత్రరీతిగన్.22

తే.అతడు గాంచెను శ్రివిజయరఘునాధ, నరపతిశిరోమణిని ముద్దుసరసవిభుని
రాజగోపాలధీరుఁ దిర్మల వజీరు, మఱియు రణభాషికాఖ్యుఁ గ్రమంబు తోడ.23

తే. ఆ కుమారులందు.24

తే.హరినిఁ దలఁపనియట్టి దిక్కరుల రోసి, గండములు గల్గుగిరులను గడకు ద్రోచి
ధారుణీకాంత వరియించెఁ దనకుఁదాన, విజయరఘునాదు జయభార్గవీసనాధు.25

సి.త్రిశిరఃపురీపరివృఢమనోనలినికి బాలవిభాకారులీలఁ దోఁచి
చోళరాజాస్థానకేళీగృహంబున మణిదీపికావళిమాడ్కిఁ దనరి
మహిసూరినరపాలమానసాంభోధికి బాడబంబో యనుపగిది వెలసి
తత్ప్రియాన్యక్షమాధవశుష్కపనులకు దావపావకమనుదారి నెగడి
త్రిపురదైతేయహరణసంకుపితనిటలనయన నయన నటద్థనంజయజయావ
హంబు శ్రివిజయరఘునాధావనీంద్రు సత్ప్రతాపంబు గనుపట్టు సంతతంబు.26