పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

గజ్జనాఁ దనరు పంక్షణ మండె యనఁగను నూరుమూలాభిధ యొప్పుఁ బొత్తి
కడుపు కీఁగడుపునాఁగను వస్తి చెన్నొందు బొడ్డు మిక్కిలి యనఁ బొసఁగు నాభి
మొల యనఁ గటి పేరు విలసిల్లుఁ బిఱుఁదు నాఁగ నితంబ మగు నరకటన ముచ్చ
యనఁగ నితంబ పార్శ్వాభిధ దగు ముల్లు ముక్కు నాఁ జను నితంబైకదేశ
మొనరు రొండి యనం గట్టిప్రోధసంజ్ఞ ముడ్డి మూడి యనంగను బొలుచు గుదము
వృషణములు బీజములు వెలయుఁ గచ్చ యన నుపస్థాఖ్య చెలఁగుఁ ద్రికాభిధాన
మలరుఁ దిక మన ముచ్చునా నళికనయన. (పంచపాదిగీతము)

136


సీ.

బొఱ్ఱనా బొజ్జనాఁ బొట్టనా డొక్కనాఁ గడుపనఁ గుక్షికాఖ్యలు చెలంగుఁ
దఱులు నెత్తఱులునాఁ దగును వళీసంజ్ఞ పాలిండ్లు చాచి గుబ్బ చను చన్ను
చనులనఁ గుచములు చనుఁ జూచుకమ్మలు చనుమొన ల్చనుముక్కు లనఁగ వెలయు
నెడ్డ య క్కురవుఱొ మ్మెద బోర యెడఁదనా వెలయు వక్షము వీఁపు వెన్న నంగఁ
బృష్ఠ మగుఁ బెడక యనఁ దబ్భేద మెసఁగుఁ గొప్పరము మూపటంచన నొప్పు నంస
మలరుఁ జంకలి చంకయం చనఁగఁ గక్ష మచలకన్యాసమేత శ్రీమాతృభూత.

137


సీ.

పక్షంబు వెలయును బక్క పక్కియ నొక్క బరి రెట్ట నాఁగను భార్య సంజ్ఞ
కెల ననఁ గెలవనఁ గెడ యన బగి యన బగు లనఁగాను గన్పట్టు వెలయు
మధ్యభాగము నడు మన లీగునాఁగను గౌనునా భుజసమాఖ్య యగు జబ్బ
చట్ట బుజం బనఁ జనుఁ గూర్పరంబు మోచెయినాఁ బ్రగండంబు చెలఁగు సంది
సందిలి యనంగఁ దగు బ్రకోష్ఠంబు ముంజేయి యన మణిబంధనామమై యెసఁగును మని
కట్టునాఁ గేలు చే చెయి కైకయి యనఁ జెట్ట యనఁగఁ గరంబౌను జిత్ప్రకాశ.

138


సీ.

మీఁజెయి నాఁగను మీరుఁ గరోపరిభాగంబు కరపృష్ఠభాగ మొప్పుఁ
బెడచెయి నాఁగను నడరును గరతలం బఱచెయ్యి లోచెయ్యి యనఁగ వ్రేలు
నా నంగుళం బగు నంగుట మనఁగ నంగుష్ఠవిశేషమై కొమరు మిగులుఁ
బొసఁగు నంగుష్ఠంబు బొటనవ్రే ల్బొట్టనవ్రేల్బొటవ్రేల్బొట్టవ్రేలు పెద్ద
వ్రేలునాఁగను జుట్టనవ్రేలు జుట్ట వ్రేలు జుత్తనవ్రే లనఁ బోలుఁ దర్జ
ని నడివ్రేలన మధ్యను నెగడు దబ్బవ్రే లన ననామిక దనర్చు శూలపాణి.

139


సీ.

చిటికెనవ్రే లనఁ జిటివ్రే లనంగను మీఱుఁ గనిష్ఠాఖ్య గోరు నాఁగఁ
దనరును నఖము బెత్తయు బెత్తిలి యనంగఁ జతురంగుళీసంజ్ఞ సాగుచుండు
లోడితయం చనఁగను లొడితిలియం చన జుట్టిలి యనఁగను జుత్తి లనఁగఁ
బ్రాదేశనామమై పరఁగు జేన యనంగ వఱలు వితస్తి చప్పట యనఁగఁ జ