పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఱంకులాడి నాఁ జెడిపెనా ఱంకుటాలు నాఁ గులట యౌ ననాద యనదనఁ దగును
బేదరా లనఁగ దరిద్రి వెలయు వంధ్య యొనరు గొడ్రా లనంగ విధూత్తమాంగ.

106


సీ.

సకి సకియ యనంగ సఖి యొప్పు బోటినా బోటి కత్తియ యనఁ బోలు దూతి
పతిపత్ని యని పల్కఁబడు మగనాలునా నైదువరా లన నైదువ యన
నది వృద్ధయైన ముత్తైదువ యనుకొండ్రు తెలివికత్తె యనంగఁ జేరుఁ బ్రాజ్ఞి
దొరసాని రాణినాఁ దోఁచుచుండును రాజ్ఞి ప్రెగ్గడసాని నా వెలయు మంత్రి
భార్య దనరు నుపాధ్యాయభార్య యొజ్జసాని యన సోమిదము సోమిసాని యజ్వ
పత్నికిని నామధేయమై పరఁగుచుండు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

107


సీ.

నాగప్పసాని నా నాపసాని యనంగ నాకబలిచిరంటి నామ మెసఁగు
బాఁపతయం చన బ్రాహ్మణి చెన్నొందు క్షత్రియాణి చను రాచది యనంగ
గొల్లత వ్రేఁతనా గోపికాభిధ యొప్పుఁ జాకిత యనఁగ రజకి చెలంగు
చండాలకాభిధ చను మాలెక యనంగ బోయెక యనఁగను బొల్చు శబరి
పల్లెత యనఁగ మాతంగి పరఁగుచుండు నెఱుకత యనఁ గిరాతిగా నెసఁగుచుండుఁ
జెంచెత యనంగ మముఁ దద్విశేషసంజ్ఞ పుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

108


సీ.

మాచకమ్మ యనంగ మనుఁ బోట ముట్టుది యనఁగ నుదక్యయై తనరుఁ గుసుమ
ము ట్టన నార్తవం బొప్పుచుండును బ్రథ మార్తవం బెసఁగు సమర్త యనఁగఁ
జూలా లనంగఁ దోఁచును గర్భిణీసంజ్ఞ గర్భంబు వ్రేఁకటి కడుపు చూలు
నా మీఱు వేవిళ్ళునాఁగ బయ్యంక లం చనఁగను దౌహృదాఖ్యలు చెలంగుఁ
జిట్టుము లనంగఁ దదరుచి చెలఁగుఁ గాన్పు
నాఁగను బ్రసూతిపేరు దనరుఁ బ్రసూత
నెగడు బాలెంత యనఁ బ్రొద్దు నెల యనంగ
వైజనన మెసఁగు జిరాయు వలరు మాని
నాఁగ దేహవిభూషితనాదినాఁగ.

109


సీ.

ప్రసవమంత్రజ్ఞదాఁ బరఁగు మంతరసాని నాఁదగు దైవజ్ఞ సోదెకత్తె
యనఁగ వేలుపుసాని యనఁ గుట్టనీనామధేయంబు తాసికత్తియ యన నెడ
కత్తియ యనఁ బొంతకత్తియ యనఁగఁ గుంటెనకత్తియ యనంగఁ దనరు లంజెఁ
లంజియ లంజ వెల్లాటకత్తె పడుపుది వెలయా ల్బోగముది యన వేశ్య
బసివి యనఁగను దనరును బశుసి పేరు మనును దిధిషువుగా మాఱుమనువుది యనఁ
జనురు దగులాటకత్తెనా సంగినీసమాహ్వయము వైశ్యకన్యకామాతృభూత.

110