పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


తుటుము మొల్లము మొల్లమి తుట్టె వర్గు వనఁగ వర్గము తగు మూఁక యనఁగ సంఘ
మౌను సమజము కదుపన నలరుచుండుఁ బుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

100


తే.

ప్రోక యనఁ బ్రో వనంగను బ్రోఁగునాఁగఁ, గుప్ప యన రాసి యనఁగను గువ్వ యనఁగ
రాశియగు మండె యనఁగను రాశిభేద, మలరుచుండు జగత్త్రయీమాతృభూత.

101


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీ పేరు జేయుకతనఁ, బరఁగుచుండును సింహాదివర్గ మిట్లు
గైకొనుము దీని భక్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

102

ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

మనుష్యవర్గము

సీ.

మానిసి మనిసినా మనుజసామాన్యంబు మందియం చన నగు మనుజవితతి
యారె మరాటివాఁ డన మహారాష్ట్రుఁడౌ గుజ్జరివాఁ డన ఘూర్జరుఁ డగుఁ
గన్నడీఁ డనఁగను గర్ణాటకుం డొప్పు నఱవయం చన ద్రావిడాఖ్య వెలయు
నాంధ్రుఁడౌఁ దెనుఁగువాఁ డనఁ దెల్గువాఁడన మగవాఁ డనంగను మగఁ డనంగ
బురుషుఁ డనఁ దోఁచుఁ బౌరుషంబు మగతనము మగఁటిమి యనంగఁ దిర్యక్సుమర్థమందు
నౌపచారిక మైన గం డనెడిపల్కు భావకర్మంబులను గూడఁ బరఁగు నభవ.

103


సీ.

బోటి చేడియ చేడె ప్రోయాలు పైదలి పొలఁతుక పొల్తుక పొలఁతి పొల్తి
యతివ తొయ్యలి కొమ యన్ను సకి తెఱవ నెలఁతుక పడఁతుక నెలఁత పడఁతి
యెలనాగ కోమలి యింతి చెలువ చెలి వెలఁదుక మెలఁతుక వెలఁది మెలఁత
నవలా మగువ నాతి నాతుక యాఁడుది లేమ గోల యువిద చామ చాన
గోతి బిత్తరి యుగ్మలి కొమ్మ కల్కి మడతి జోటిక ముద్దుగుమ్మ యన స్త్రీస
మాఖ్యలం చనఁగాను జెన్నలరుచుండు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

104


సీ.

చిగురుబోఁడి మిటారి చిలుకలకొల్కి వాల్గంటి మెఱుఁగుబోఁడి కలువకంటి
యన నిట్లు స్త్రీవిశేషాఖ్యలు చెన్నొందు, ముద్దరా ల్ముద్దియ ముగుద యనఁగ
ముగ్ధ యొప్పును బ్రౌఢ ప్రోడయం చన మీఱు గొంతియం చనఁగను గుంతితోఁచు
ద్రౌపది ద్రోవది ద్రోపది యనఁజనుఁ గైకేయి వెలయును గైక యనఁగ
మహిషి దేవేరి యనఁగను మనును గేస్తురాలన గరిత యనఁగ నిల్లా లనంగ
గృహిణి చెలఁగును భార్య పే రెసఁగుచుండు నాలు పెండ్లాము నాఁగ దేహధృతనాగ.

105


సీ.

కన్యాభిధానంబు కన్నె కన్నియ కన్య యన మూఁడుపేళ్లచే నమరియుండుఁ
గన్నెఱికం బనఁ గన్యాత్వ మొప్పును గొమిరెనాఁగఁ గుమారి యమరియుండు
జవరాలు గుబ్బెత జవ్వని యనఁగను యువతిసమాఖ్య లై యొప్పుఁ దగుఁ జి
రంటికిఁ బేరు పేరంటా లనంగఁ జిరంటిత్వ మెసఁగు బేరంట మనఁగ