పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శ్రీ

ఆంధ్రభాషార్ణవము

పీఠిక.

శా. శ్రీమాతృప్రకటీకృతాంగరుచి సారెన్ జూచి భావింపుచో
నామే యైన త్రిలోకమాత యగుటన్ వైశ్యాంగనం దల్లి యై
ప్రేమన్ బ్రోచుట చూడ వింతయె యనన్ శ్రీమాతృభూతేశ్వరుఁ
డామోదంబునఁ బ్రోచుఁగాత రఘునాథాధీశచూడామణిన్. 1

చ. తనధనురాలయమ్ములను దాఁచితివే యని యాటలట్ల ఱై
కను సడలించి చన్నుఁగవ గ్రక్కునఁ బట్టఁగ నెంచునాయకున్
గనినసుగంధికుంతలమొగంబునఁ దోఁచిన చిన్ననవ్వు కో
రినవర మిచ్చి ప్రోవుతను శ్రీరఘునాథనృపాలచంద్రునిన్. 2

ఉ. అంబరకేశముఖ్యవిబుధాసలిగర్భములం దడంగ వ
య్యంబుజసంభవాండనివహమ్ము లటంచని వాని నుంచఁదో
రంబుగఁ జేయురీతి నుదరంబును బెంచినగుజ్జువేల్పు ని
త్యంబుగ మామకీసకృతి ధారుణిలోనఁ జెలంగఁజేయుతన్. 3

తే. జడమతులచేత నిందింపఁబడినకృతుల, నుత్తమము లంచు సత్కవు లొప్పుకొండ్రు
శునకదంష్ట్రల రాచినవెనుకఁగాదె, పసిఁడిసొమ్ములు దాల్తురు ప్రభువు లెల్ల. 4

వ. అని యిష్టదేవతా నమస్కారంబును సుకవికుకవిపురస్కారతిరస్కారంబులునుం జేయు నవసరంబున. 5

సీ. శ్రీమదింద్రాంవ్యయక్షీరవారిధిచంద్రుఁడాశ్రితచేలాంచలామరమణి
కవిజనమందిరాంగణపారిజాతంబు బాంధవకరగతస్వర్ణశిఖరి
యాచకజనగోష్టఖేచరనైచికి వైదికచిరజప్త కాదివిద్య
వదనతసామంతబహుజన్మ సుకృతంబు దృప్యద్విరోధితృతీయగురుఁడు
పాండ్యమహిమండలాధ్యక్షబాహుదండకలిత తేజితచకచకత్కరకృపాణి
దానవిద్యాసశిష్యసంతానపాణి రంజితజనాళి రఘునాధరాయమౌళి. 6

వ. ఒక్క శుభదినంబున వివిధకవిబుధసముదయనిరంతరసమాగమంబున న్నెఱయనుఱుము
చినుకుమెంగిలుతెగ లన సబృంహితమదమదావళరాజి రాజిల్ల ఖచరపురవరస్ఠిత