పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


దూలగొండి యనంగ దురదగొండి యనఁగఁ దీఁటకోవెలయనఁ దేజరిల్లుఁ
గండూర కచ్చురాఖ్యగ విరాజిలుఁ దీఁటకసివింద యన నెలుకచెవి యనఁగ
నెలుకజీడి యనంగను నెనఁగు జిత్ర యొప్పుచుండు నపామార్గ ముత్తరే న
నంగ బారంగి గంటుబారంగియుఁ జిఱు తేఁ కనఁగ బార్ఙ్గి వెలయును ద్రిపురవైరి.

54


సీ.

కోలపొన్న యనంగఁ గొమరారుఁ బృశ్నిపర్ణియుఁ గ్రోష్టుపుచ్ఛియౌ నేలపొన్న
నా నక్కతోఁక పొన్ననఁ బోర్లుగాడినా రోఁకఁటిబండ నారూఢి కెక్కుఁ
కారుగ చ్చనఁగను గ్రాలు వాకూచియుఁ బల్లేరనశ్వదంష్ట్ర పరఁగుచుండుఁ
జిఱుపాల యనఁగను క్షీరావి చిన్నొందుఁ బిల్ల పీఁచర యనఁ బీఁచర యనఁ
బ్రబలును శతావరి పసుపు పసు పసంగ వఱలును హరిద్ర వస యన వజ యనంగ
వచకుఁ బేరు చెలఁగు నతివస యనంగ నతివిషాభిధ విలసిల్లు నంగజారి.

55


సీ.

అడ్డసర మనంగ నటరూషనామమౌ గింటెన యనఁగను దింటెన యన
గిరికర్ణి చెలువొందు క్షురము విరాజిల్లు గొబ్బి యనంగను గొలిమిడి యనఁ
గోకిలాక్షము ములుగొలిమిడినా మీఱు నలరు సదాసయం చన మధురిక
చెము డన జెము డనఁ జెలఁగు సింహుండము ముత్తవయం చనఁ బోలును బల
నూనెముంత యనంగను నొప్పు గుచ్ఛ బలయం జీబిలి కన నాగబల చెలంగుఁ
దడ యనఁగ ధన్వ మగు గూబతడ నులితడ యన మహాబల దనరు వృషాధిరూఢ.

56


సీ.

గిలిగిలచెట్టునా గిలిగింతచెట్టునా గిలిగిచ్చచె ట్టన గిలకచెట్ట
టన్న ఘంటారవయౌను దాకన ద్రాక్ష యగుఁ ద్రిపుట వెలయుఁ దెగడ యనిన
నెగడు విదార్యాఖ్య నేలగుమ్మడి యన నోమమం చన దీప్య మొప్పుచుండు
నీరుసిప్పలియం చనిన బొక్కెన యనంగఁ దోయపిప్పలిసంజ్ఞ దోఁచుచుండుఁ
జనుఁ గురాసానియోమమం చన యవానికాభిధ సుగంధిపాలయం చనిన దూడ
పాలయన గోపికాఖ్యయై పరఁగు మామెనయన నుత్ఫుల్లశారిబాహ్వయ మగు భవ.

57


సీ.

అరఁటి యరం టంటి యనఁటి యనంటినాఁ గదళికాహ్వయములై పొదలుచుండుఁ
దత్ఫలగుచ్ఛంబు దనరు నత్త మనంగఁ జనును జీపనఁ దదంశాఖ్యగాను
బొందెయం చనఁగను బొల్చును గదళీత్వ గంతర్గతశ్వేతకాండసంజ్ఞ
తత్కేసరాగ్రవృత్తాంశంబు గోరనఁ దత్కేసరాంతర్గతాచ్ఛసూచి
కానిభాంశంబు మ్రుచ్చనఁగాఁ జెలంగుఁ బిల్లిపెస రనఁగాఁ గాకిపెస రనఁ దగుఁ
గాకముద్దాఖ్య తప్పెట కారుకొల్లి మాడి యనఁగ వనకుళుత్థ మగు మహేశ.

58


సీ.

వంగ యనంగను వార్తాకమై యొప్పు నీరెత్తువంగ నా నీరు వంగ
యనఁగను వృంతాక మలరుఁ గత్తెరవంగ యనఁగఁ గర్తారిక దనరుచుండుఁ