పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


పరఁగు మారే డనంగను బ్లక్షసంజ్ఞ నివ్వటిలు జువ్వి యనఁ గలుజువ్వి యనఁగఁ
గూటపర్కటి యగును న్యగ్రోధ మగును మఱ్ఱి యనఁగ జగన్నేత మాతృభూత.

44


సీ.

లొద్దుగనాఁగను లోధ్ర మౌ
మామిడి మావి యనంగ నామ్ర మగుఁ దియ్య.
మామిడి యన నెలమావి యన్నను సహకారనామంబుగా మీఱుచుండు
గుగ్గిల మం చన గుగ్గులువు దనర్చు విరిగి యం చనఁగను వెలయు శేలు
క్షుద్రశేల్వాఖ్య యగును నక్కవిరిగినా శ్రీపర్ణికాఖ్యయై చెలఁగు రేఁగ
నంగఁ గర్కంధువు దనర్చు గంగరేఁ గనంగ లకుచాఖ్య కమ్మరే ననఁగ నక్క
రే ననఁగ వెలయును చురిమ్రాను వెలకు నాగ భవ మొప్పుచుండును నాగభూష.

45


సీ.

ములువెలమ యనంగఁ జెలఁగును స్వాదుకంటకనామధేయ మీడ యనఁ బరఁగు
నైరావతాభిధ నారద బ్బనఁగ నా రంగాభిధాన మై ప్రబలుచుండు
నేరే డనంగను నేరె డనంగను బంబూసమాఖ్యలై చనును గాకి
నేరే డనఁగ నక్కనేరే డనఁగ నేలనేరే డనఁగ జన్ననా రహిగను
భూజంబునామంబు పొల్చుఁ దిందుకసంజ్ఞఁ దుమికి యనంగను డుమ్మిక యనఁ
బ్రక్కి ప్రక్కె యనం బిచులంబు దనరు గుమ్మ డనఁగను గుముదిక సమ్మతివడుఁ
గడిమి కడప యటం చనిఁబడుఁ గదంబ మడరు భల్లాతకియు జీడియన మహేశ.

46


సీ.

చింత యనంగను జించయౌఁ దత్ఫలైకాంశంబు గుడిసెయం చనఁగ వెలయుఁ
బిచ్చె యనంగఁ దద్బీజంబు విలసిల్లు వేగి వేగినఁ యన వెలయుఁ బీత
సాలాఖ్యగా సాలసంజ్ఞ గాఁ దగు నిమ మద్దియ నా నల్గమద్ది యనఁగఁ
బాలయం చనఁగను బరఁగును క్షీరికాహ్వయము గార యనంగ నలరు నింగు
దియు నిరాజిలుఁ బూరణీ తేజరిల్లు బూరుగం చనఁగను గొండబూరుగ యనఁ
గాను జనుఁ గూటశాల్మలి కాను గనఁగ దనరును గరంజసంజ్ఞ యంధకవిరోధి.

47


సీ.

నెమలియడుగుమ్రాను నెమిలియం చనఁగను బతికరంజంబు పొల్చుఁ జండ్ర
యన ఖదిరం బొప్పు నరిమేద మలరును దుమ్మయం చనఁ దెల్లతుమ్మ యనఁగ
విట్ఖదిరాఖ్యయై వెలయను గదరమౌ నుండ్రస యనఁగను నుండ్ర యనఁగ
నేరండనామమై మీఱు నాముద మన జమ్మియం చనఁగను శమి దనర్చు
మంగ యనఁగను మదననామంబు చెలఁగు దేవదారి యనంజను దేవదారు
పాటలి పొనంగుఁ గలిగొట్టు పొదిరి యన భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

48


సీ.

కచ్చగ చ్చనఁ జెల్వుఁ గాంచుఁ గాచస్థాలి ప్రేంకడ మనఁగను బ్రేంకణ మనఁ
దోఁచుఁ బ్రియంగువు దుందిల మనఁగను దుండిక మనఁగను దుందుక మనఁ
బెద్దమా ననఁగను బెనుమా నన న్మహానింబనామములుగా నెగడుచుండు