పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వర్గము] ప్రధమకాండము. 23


నెండ్రి యన నెండ్రిక యనంగ నెండ్రకాయ యనఁగఁ గర్కటకాభిధ యలరుచుండు
మొసలి యనఁగను మకరంబు బొలుచు మదనభూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

160


సీ.

తామే లనంగను దాఁబే లనఁగ నల్ల దాసరిగాఁ డనఁ దగుఁ గమఠము
వెలయు జలూకాఖ్య జెలగయం చన నెఱ్ఱ యనఁగ మహీలత యలరుచుండు
మాండూకనామంబు మనుఁ గప్పయం చన శంఖము చిందము సంకు బూర
కొమ్మనఁ దనరారుఁ గొఱలును దక్షిణావర్తశంఖాభిధ వలమురి యన
క్షుద్రశంఖము దనరారు గుల్ల యనఁగఁ గప్పచిప్ప యనంగను గాకిచిప్ప
యనఁగ జలశుక్తి దగు గవ్వ యనఁగ వెలయుచుండును వరాటమై బాలసోమభూష.

161


సీ.

నీరుటెంకి యనంగ మీఱు జలాశయం బడరును హ్రదసంజ్ఞ మడుఁ గనంగఁ
దనరును గాడియం చనఁగ నిపానంబు చెలమనా నుపకూప మలరుచుండుఁ
గనుపట్టు నూయినాఁగను గూపసంజ్ఞ పీనాహంబు తాగాఁడి నాఁ జెలంగుఁ
గలుజు రాకట్టునాఁగను శిలాబద్ధమౌ నెగడుఁ బుష్కరిణి కోనే రనంగఁ
జెఱు వనంగఁ దటాకంబు గొఱలుచుండు నలుగునా జలనిర్గమస్థలము వెలయుఁ
గుంట గుంట యనంగఁ బేర్కొనఁగవచ్చు నల్ప మైనతటాక మార్యాసమేత.

162


సీ.

తొట్టునాఁ దీగానాఁ దోచుచుండుఁ దటాక పూర్వదేశాభిధ పొలుచుఁ గొలను
కొలఁకు నాఁగ సరసి వెలయును మెచ్చనాఁ బడియయం చనఁగను బడె యనంగ
బల్వలనామంబు బావి డిగ్గియ యన నగు వాపి యావాల మలరుఁ బాది
యనఁగఁ గ్రీడాఖాతమై కనుపట్టుఁ గేళాకూళి యనఁగఁ గేళాకుళి యనఁ
జెలఁగు నే ఱన నది తద్విశేషసంజ్ఞ యమరుఁ బెన్న యనంగను జమున యనఁగఁ
దనరు రే వన సలిలావతారమార్గ ముద్ధృతకురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

163


సీ.

కయ్య కాలువ యనఁ గనుపట్టుఁ గుల్య కూడలి యనఁ దద్భేద మలరుచుండుఁ
దొగ తొవ కలువ నాఁదోఁచు నుత్పలము తామర తమ్మి యనఁగఁ బద్మమ్ము చెలఁగుఁ
జెంగల్వ కెందొవ చెందొగ యనఁగను హల్లకసంజ్ఞ యై యలరుచుండుఁ
గెందమ్మి చెందమ్మి కెందామర యన రక్తోత్పలసంజ్ఞయై యొప్పుచుండుఁ
గైరవాభిధగాఁ దెల్లకల్వ యనఁగ వెలయుఁ దెలిదమ్మి వెలిదమ్మి వెల్లదమ్మి
తెల్లదమ్మి యనంగను దేజరిల్లుఁ బుండరీకంబు శ్రీమాతృభూతలింగ.

164


సీ.

నల్లగల్వ యనంగఁ జెల్లు నీలోత్పలం బలరు నుత్పలభేద మల్లి యనఁగఁ
బ్రాచి నీరాకు నావారిపర్ణి చెలంగు నా చన శైవలనామ మెసఁగు
నంతరతామర యనఁగఁ దద్భేదమౌఁ దోఁచు మృణాళంబు తూఁడు నాఁగ
గ్రోవి యనంగను గ్రోలునా నాళమౌఁ దనరును దామరతంపర యనఁ