పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ధీ వర్గములు. ప్రధమకాండము. 13


తే.

శ్రీలు వెలయంగ నీపేరఁ జేయుకతనఁ బరఁగు శాశ్వతముగఁ గాలవర్గ మిట్లు
గైకొనుము దీని భక్తసంఘాభిమాని, మాతృభూత జగత్త్రయీమాతృభూత.

101


ᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟᛟ

ధీ వర్గము

తే.

బుద్దియం చన వెలయును బుద్ధిసంజ్ఞ, తెలివి యనఁగ నెఱుక యనఁ దెలివిడియనఁ
బరఁగు జ్ఞానంబు వగపన వగయనఁ దల, పోఁత యనఁ జింత యౌ మాతృభూతలింగ.

102


సీ.

అతివిచారణసంజ్ఞ యలరు నెవ్వగ యన ననుమాన మొప్పగు నంచన యనఁ
దారకాణ యనంగఁ దనరుఁ బ్రమాణంబు తరకటిం పనఁగను దర్క మెసఁగు
సందియమం చన సందేహమై తోఁచు బరఁగు సంకేతంబు బస యనంగ
దిట్టమం చనఁగఁ గన్నట్టి నిర్ణయముగ బవిరి బమ్మెర యన భ్రాంతి చెలఁగుఁ
బంత మనఁగను బద్దు నాఁ బ్రతిన యనఁగ నలరును బ్రతిజ్ఞ విన్నాణ మనఁగ నేరు
పనఁగ విలసిల్లు విజ్ఞానమగు నెఱుగమి యన నజ్ఞాన మద్భుతమిహిరభూష.

103


సీ.

ఇయ్యకో లొప్పికో లీకోలు మైకోలు మేకోలు సమకోలు మేము డొడఁబ
డిక యొడఁబా టనుట కనుపట్టుచునుండు సమ్మతిపేరు గోచరము వెలయు
నగ్గమం చనఁగను నగపా టనంగను గొచరత్వంబుగాఁ దోఁచియుండు
నొగ రనఁ దొగ రన దగును గషాయంబు చనుఁ దీపు తియ్యన యన మధురము
లవణ ము ప్పుప్పన యనఁ జెలంగుఁ గాటు, కార మొఱ్ఱొఱ్ఱన యనంగఁ గటువు వెలయు
నమరుఁ దిక్తము చేఁ దన నామ్ల మొప్పుఁ, బులుసు పుల్లన యన మాతృభూతలింగ.

104


క.

ఉప్పిడి యనఁ జప్పిడి యనఁ జప్పన యన నలవణాఖ్య చను రసనామం
బొప్పుఁ జవి చవు రనంగఁ గ, కుప్పాలకభావ్యదేహ గోపతివాహా.

105


ఆ.

కంపు గబ్బు గవులు గందంబు వల పన, గంధ మొప్పు సురభి కమ్మన యన
నడరుఁదాని యనఁగ నామోదమై తోఁచుఁ, గలుము నాఁగఁ గలుషగంధ మభవ.

106


ఆ.

వెగటు వేదు నాఁగ వికటగంధం బొప్పుఁ, బుస్తు బూజు నాఁగ బూతిగంధ
మలరు గదురు నాఁగ నగును విస్రాఖ్యయై, మహితగుణసమేత మాతృభూత.

107


సీ.

వన్నె వన్నియ యన వర్ణంబు విలసిల్లు దెలి తెల్ల తెల్లన తెలుపు వెల్ల
వెల్లన వెలి నాఁగ వెలయును శుక్లంబు చామనఛాయ నా శ్యామ మొప్పుఁ
గాఱి కఱ్ఱి కాఱియ కఱియ నల్లన నల్పు కప్పు కం దనఁగను నొప్పుఁ గృష్ణ
వర్ణంబు పచ్చన పచ్చ పసిమి నాఁగఁ బీతవర్ణం బగు వెలయు నళిది
యన హరిద్రాభపాటలాఖ్యలు చెలంగుఁబల్ల యనఁ బస్సె యనఁగను బయ్య యనఁగఁ
గాని రా జెఱ్ఱన యెఱుపు జేవురు తొవ రనఁగ రక్తాఖ్య వెలయు సూర్యావతంస.

108