పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

12 ఆంధ్రభాషార్నవము [కాల


తే.

ఒద్దనఁగ నాఁ దనంగను బ్రొద్దు నాఁగఁ, బొదలుచుండును దినము నాఁటిది యనంగ
దినభవము పేరు గాఁగను దేజరిల్లు, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

90


క.

ఎల్లియన రెే పనం దగు, నెల్లికి నాపలిది వెలయు నెల్లుండియు నా
నెల్లుండి కవలి దావలి, యెల్లుండి యనంగఁ దనరు నిందువతంసా.

91


క.

నిన్నన మొన్నన నావలి, మొ న్ననఁ బ్రకృతతిథిముందు మూఁడు వరుసగా
నెన్నఁగ సరిపడి వచ్చును, బన్నగ కృతహార భక్తభావ్యశరీరా.

92


తే.

పగ లనంగను బవ లనఁ బరఁగు నహము, పట్టపగ లన మధ్యాహ్నవాచక మగు
నాహ్నికాభిధ పగటిది యనఁగ నొప్పు, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

93


సీ.

సంధ్య యొప్పుచునుండు సం జనఁ బూఁ టనఁ బుంటయం చనఁగఁ బురంట యనఁగ
సాయంసమాఖ్యయై చనుచుండు మా పన మునిమా పనఁ బ్రదోష మొప్పుచుండు
రెయి రెేయి రాతిరి రేతి రనంగను రజని పొల్చును నడిరాతిరి యన
నడిరెేయి యనఁగ గాంధారి మాందారిప్రొ ద్దన సరిప్రొ ద్దన నద్దమరెయి
యన నిశీదాఖ్య దగుఁ బ్రభాతాఖ్య దనరు, వేకువ యనంగ వేవినా వేగు నాఁగఁ
దెల్లవాఱఁగ ననుమాట తేజరిల్లు, భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

94


తే.

గడె గడియనాఁగ ఘటికయౌ నడరు జాము, నాఁగ యామము దగునెలనాఁగ మాస
మెసఁగు వత్సర మేఁడాది యేఁడు నాఁగ, భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

95


తే.

నిరుడు నాఁగఁ బరుత్సంజ్ఞ పరఁగుచుండు, మీఱు మున్నేఁడు నాఁగఁ బరారినామ
మలరు నియ్యేఁడునా నైషమార్థ మగుచు, నాద్యసమమగు నేఁడునా నబ్జచూడ.

96


తే.

అన్యదినసంజ్ఞ యొక్కనాఁ డనఁగ వెలయుఁ, దానిమును వెన్కదినములు దనర దొలి
నాఁ డనంగను మఱునాఁ డనంగ వరుస, భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

97


సీ.

దుమగతి కేతునా ధూమకేతువు దోఁచు వెలయుఁ ద్రుంగు డనంగఁ బ్రళయసంజ్ఞ
దోస మనంగను దొసఁగు దొసంగునాఁ గసటునాఁ బాపంబుగాఁ దనర్చు
దమ్మ మం చనఁగను ధర్మంబు విలసిల్లు హర్షాభిధ చెలంగు నరుస మనఁగ
సంతసమం చన సంతోసమం చన నలరు సంతోషంబు వెలయు సుగము
హాయి సుకము సుమాళమం చనఁగ సుఖము క్షేమ మగు లగ్గు లెస్స మే ల్సేమ మనఁగ
సకిన మనఁగను విలసిల్లు శకునసంజ్ఞ గోన మనంగను గుణముగాఁ దనరు నభవ.

98


తే.

చేటు చేట్పాటు గీడ్పాటు చెట్ట కీడు, నేగి చెడిది సీలుగునాఁగఁ జెలఁగు నశుభ
మలరుఁ గట్టిఁడి బవిసి దయ్యమ్ము బైసి, కట్టడి యనంగ నియతిగాఁ గాలకంఠ.

99


ఆ.

ఒప్పు హృదయసంజ్ఞ యుల్లంబు మది డెంద, మెడఁద యెడ్డ యాద యెద మనసనఁ
బుట్టు పుట్టున యనఁ బొలుచు జన్మము సుహృ, దయము నెమ్మది యనఁదగు మహేశ.

100