పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

10 ఆంధ్రభాషార్ణవము


మూల యన రోక యనఁ గోణ మొప్పు మొయిలు మొగులు మబ్బన మేఘాఖ్య లగును మోద
మనఁగ మందార మనఁగ మేఘావృతి దగుఁ బుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

71


క.

మెఱుఁ గన మెఱు పన మించనఁ, బరఁగును విద్యుత్తు స్తనితవాచక మౌఁగా
యుఱు మనఁగ నశనిఁ బిడు గం,దురు కొర డన రోహితంబు దోఁచుఁ బురారీ.

72


క.

ఆడె లన నాగడప లన, నాడెబ లన మొగిలుదొంతి కలరును బేళ్ళీ
మూఁడును వడగం డ్లంచును, వాడుదురు కవు ల్కరకల వాగీశనుతా.

73


క.

వఱ పన నవగ్రహంబై, వరఁగు సురేంద్రధనురాఖ్య భాసిల్లుచునుం
దు రతనపుని ల్లనంగను, స్ఫురితగుణావేశ మాతృభూతమహేశా.

74


సీ.

వాన యనంగను వర్షాఖ్య యగు నది విడువక పట్టిన జడి యనఁ దగుఁ
బసపస యను నది మును రనంగను మీఱు నల్పవర్షము సోన యనఁగఁ దనరుఁ
దూర జల్లనఁగను ధారాభిధానమౌఁ దనువైన నదియనూ చిను కనఁదగు
జలబిందునామంబు వెలయు బొట్టు లనఁ దుంపర లన నల్పశీకరము లెసఁగుఁ
దుట్రయన మంచుఁ బోలిన తూరవాన వాన వెలిసియుఁ జూరున బడిననీరు
బొట్లు వంగుళ్ళు నాఁగ నట్లొట్లు నాఁగ బేరులు వహించు నౌర కర్పూరగౌర.

75


తే.

అడ్డి యడ్డము మూయి కప్పడ్డపాటు, మఱుఁగు చాటోల మోలిమి మాటు మూఁత
యనఁగ వ్యవధాన మౌ గడి యన గడంబు, నాఁగను ఘటాదికపిధానమౌ గిరీశ .

76


చ.

నెల రెయివెల్గు చెంగలువనెచ్చెలి వెన్నెలగుత్తి చందు జా
బిలి చలివెల్గు చందురుఁడు వెన్నెలరాయఁడు చందమామ రే
పొలఁతిమగండు వేలుపులబోనము పుట్టుకచల్వజోతి చు
క్కలదొర లచ్చిఱేనెడమక న్నన జంద్రుఁ డగు న్మహేశ్వరా.

77


తే.

బిల్ల బిల్లిక యనఁగను బింబ మొప్పు, సగము సాఁబాలు సావాలు సవము సామ
ర యనఁగాను సమాంశంబు ప్రణుతి కెక్కు, భూషితభుజంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

78


ఆ.

తోఁచు శకలసంజ్ఞ తునక తుండెము తుండె, తుండుతుంట పఱియ తునియ మ్రుక్క
వ్రయ్య వ్రక్క వ్రప్పు బ్రద్ద బ్రద్దర పఱ్ఱె, యన సుగంధికుంతలాంబికేశ.

79


సీ.

వెన్నెల [1]రేయెండ యన్నఁ జంద్రిక యొప్పు దగు సుషమాభిద జిగి యనంగ
సిరి చెల్వు చెలువము చెన్ను సొంపొప్పు సోయగము చాయ యనంగ నలరుఁ గాంతి
తే ఱనఁ దే టన మీఱు బ్రసన్నత గుఱి మచ్చ మచ్చము గుఱుతు చిన్నె
లక్కనం బనగఁ గళం కానవా లడియాలమై బచ్చెన యనఁగఁ జిహ్న

  1. ప్రాచీన ప్రయోగములందు రేయెండపదము బాలాతపార్థముననే చూపట్టుచున్నది.