పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ.

అరసెనాఁగ విచారించె ననుట కొప్పుఁ, బూసెఁ బట్టించెఁ జమరెనాఁ బొలుచు నలమె
ననుట కెదిరించె ననుటకు నఱమె ననఁగఁ, బొలుచుచుండును శ్రీమాతృభూతలింగ.

125


గీ.

ఎలిచెఁ దలఁచె ననం జను నెంచె ననుట, చీఱె నన నుత్తరించెనాఁ జించె ననఁగ
ఛేదనముఁ జేసె ననుటకుఁ జెలఁగుచుండు, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

126


గీ.

ప్రామెఁ దొలిచెను వెలనెను దోమె రుద్దె, ననఁగ నిర్మల మొనరించె ననుట యొప్పు
నెసగొలిపె రేఁచెనాగను నెసగుచుండుఁ, బ్రేరణముఁ జేసె ననుమాట యిందుజూట.

127


గీ.

తెలచె నెరఁగె నెఱంగెఁ జాగిలెను మ్రొక్కె, నన నమస్కారమును జేసె ననుట కొప్పు
మీఱె ననఁ గడచి ననఁగ మించె ననుట, పొలిచి యుండును శ్రీమాతృభూతలింగ.

128


గీ.

గనుపుగొట్టె ననంగను దనరు నూఁచ, ముట్టుగాఁ గొట్టు ననుమాట పట్టుకుపడె
ననెడిమాటకుఁ దగుఁ గచ్చుకొనె ననంగఁ, బుంగవతురంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

129


గీ.

పెట్టెఁ గీలిండె నాఁగను వెలయుచుండు, నుంచె ననుపల్కునకు నేదె నుజ్జగించె
ననఁగ విడిచె ననెడిమాట కతిశయిల్లు, భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

130


క.

ఒప్పించె నొప్పగించెను, నొప్పరగించె నన మూఁడు నొకయర్థంబౌం
గప్పె నన మూసె ననుచుం, జెప్పంబడుఁ గవులచేతఁ జెవ్వందీశా.

131


సీ.

గొనెమారెఁ జదిపె నాఁగను గొట్టె నని తోఁచుఁ దఱిగె ననంగను నఱకె ననఁగ
గోరాడెఁ జిరిమెను గొండాడె నాఁగను దుమ్మురేఁచె నటంచుఁ దోఁచుచుండుఁ
జెనకె నంటెను సోఁకెఁ జెనసె ముట్టె ననంగఁ దాఁకె నటం చని తనరుచుండు
జెరివెఁ దాఁచెను దావెఁ జెక్కె దూర్చె ననంగఁ జొనిపె నటంచని తనరుచుండు
నెసఁగు నొడియించె ననఁగఁ దీయించెననుట చీరె ననఁ బిల్చెననుపల్కు చెల్లుచుండు
రాల్చె జాడించె ననఁగను రహికి నెక్కు విదలిచె నటన్న పల్కుగా వేదవేద్య.

132


సీ.

నిమిరెను దడవెనా నిమిరె నంచని యొప్పు నచ్చె ననం దగు నమ్మె ననుట
సోడుముట్టె ననంగ శోభిల్లు నంతట వ్యాపించె ననుట యియ్యకొనె నూల్కొ
నె ననఁగ సమ్మతించె ననుట రాజిలు వంచె ననందగు వండె ననుట
వంచె ననుటయును వానించె ననఁగను బైని దేలించుట పరఁగుచుండుఁ
బాఱఁజూచె ననంగఁ దప్పకయె చూచె ననుటకును దోఁచు నోనాడె ననఁగ నొవ్వ
నాడె ననుట చెలంగుఁ దనర్చు వీడె మానె నన విడిచెననుట మాతృభూత.

133


గీ.

ఓసరించె ననఁగ నోరఁజేసె ననుట, వెలయు విలిచె ననఁగఁ బిలిచె ననుట
యలరు విలిచె ననఁగ నమ్మె నంచనఁ దోఁచు, మహితగుణసమేత మాతృభూత.

134


గీ.

పోఁజె ననఁగ వెలయు ముంటఁ జీల్చె ననుట, చెప్పె ననుట ఫలముఁ జెందె ననుట
పరఁగుఁ బొరసె ననఁగ మఱువెట్టె ననఁదగు, మఱుఁగుఁ బెట్టె ననుట మాతృభూత.

135