పుట:Anandam Manishainavadu.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

రవణావతారాలు:

...తమ్మా సత్యనారాయణ

                                   తే|| చిత్ర, సంగీత, సాహిత్య, శిల్ప, నాట్య
                                         వేత్తలెందరొ అక్షతల్ - చిత్తమలర
                                         చల్లి, దీవెనలీయగా, వెల్లువెత్తు
                                         పూర్ణ శుభములు ఈ "షష్టిపూర్తి" వేళ!!

                                   తే|| తల్లిపాలనె గ్రోలిన - ధర్మగుణము,
                                         వెన్నతో పెట్టినట్టిది - వినయ విద్య,
                                         భక్తి సమ్మిశ్రమైన సేవాను రక్తి,
                                         తరలివచ్చెను "రమణ"యై తగినవేళ!!

                                   అ|| వెన్నముద్దవంటి, వెన్నెల గుడివంటి,
                                         మేలి తెలుగువంటి, మీదు ఇంట -
                                         శ్రీనివాసుడిచ్చు - సిరిసంపదల మాల
                                         "షష్టిపూర్తి" వేళ సంతసమున!!

                            చం|| తెలియదు నిన్నునన్ను విడదీయని తీయని బంధమేదొ - ఈ
                                   చెలిమిని గూర్చెనోరమణ! చిత్తములూనవి ప్రేమ పొత్తముల్;
                                   కలము లిఖించలేని రసకావ్యము గావలె జీవితమ్ము! కో
                                   వెలవలె శాంతిధామమయి - వెల్గునుగాక భవన్నివాసమున్!!

                             తే|| శ్రీల వెలయుత - మీ గృహసీమ సతము!
                                   ప్రేమ సుమగంధ పూరిత ప్రీతమగుత!
                                   స్నేహ, వాత్సల్య, సౌమనస్సేవ్య మగుత!
                                   "సాయి" మృదుకరాశీస్సుధా శాయి యగుత!!

                            చం|| వ్యయమగుగాక - మీకుగల వ్యర్ధ ప్రభావిత కష్టనష్టముల్!
                                   నయమగుగాక - సౌఖ్య అభినందన చందన స్పందనమ్ములున్!
                                   ప్రియమగుగాక - నవ్యసుమపేశల రాగవసంతముల్! మహో
                                   దయమగుగాక - జీవన సుధాకలశమ్ముగ భావికాలముల్!!