పుట:Aliya Rama Rayalu.pdf/38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఇతడు విష్ణువునుగూర్చి జన్నములను గావించి భూసురులకు నగ్రహారములు మొదలగుదానములను బెక్కింటిని జేసెననిమాత్రము దెలుపుచున్నది. 'వాసుదేవచరణకమలసేవాసక్తచిత్త' అన్నబిరుద మీతని కున్నట్లు దెలిపియుండుటజూడ నీతడు విష్ణుభక్తు డయినవైష్ణవు డనిదెలుప గలదు. మఱియు, "యవనబలమర్దనోత్సాహ" యన్నబిరుద మీతడు తురష్కులతోడను తుళువబలసంహారవీర" యన్న బిరుదము కర్ణాటకులతోడను బోరాడుచున్నట్టు దెలుప గలవు. 'శబరకులబలనిహసనవినోద' యన్నబిరుద మిత డాటవికులయినమన్నెదొరల నిర్జించె నని తేటపఱచు చున్నది.

ఈరాఘవదేవనృపతి యొకప్రక్కను బహమనీసుల్తానులతోడను మరియొకప్రక్క బుక్కరాయలతోడను బోరాడుచుండి తుదకు నేయుద్ధముననో మరణము జెందియుండును. వీనియవసానకాలమున వీనిరాజ్యముయొక్క యుత్తరభాగము బహమనీసుల్తానులును దక్షిణభాగమును బుక్కరాయలును దమతమ సామ్రాజ్యములలో జేర్చుకొని యుందురు. అందుచేతనే పైగ్రంథములలో నేమియు వక్కాణింప బడియుండలేదు. ఇతనికి బాచలదేవియందు బిన్నభూపాలుడు జనించెను.

పిన్నభూపాలుడు

బాలభాగవతమునందు,

 
      అతనికి "బిన్నభూపాగ్రణి యొదవె
      సతతసౌభాగ్యబాచల దేవియందు