పుట:Aliya Rama Rayalu.pdf/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


58 16 రానియ రాయని
60 1 లెట్టిసితి లెట్టిస్థితి
62 10 నికని నికిని
69 15 కారికులును కాలికులును
71 19 తిమ్మయక తిమ్మయకు
72 6 తిష్టలను తిష్ఠలను
75 2 మైత్రాను మైత్ర్యను
75 15 వరమునకు వర్గమునకు
76 9 నొసింగెద నొసంగెద
79 12 బ్రభళ బ్రబల
85 12 మానున మానువ
85 15 మానున మానువ
88 13 భీమార్జునలం భీమార్జునులం
97 1 మేదాశక్తి మేథాశక్తి
99 18 నవత్యార్నికను నవతారికను
105 2 దమదమ దమతమ
112 4 పరాదీనము పరాధీనము
112 11 పటా పట్టా
124 7 శత్రుత్వమున శత్రుత్వమును
125 5 వచ్చేసె విచ్చేసె
126 13 రాయకుడీ రాయడీ
145 9 తుల్లానం తుల్లాను
147 1 నిదివఱ లిదివఱ
147 8,9 నర్హనీయములే గర్హ్యిములే
153 16 సిబ్ధిరాజు సిద్ధిరాజు
158 9 శాశనములు శాసనములు
159 1 వ్రాతలతో వ్రాతలలో