పుట:Aliya Rama Rayalu.pdf/250

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంపాదన, యాదగిరిదుర్గభేదన, శీలదండమృదుభాషణ, గోలకొండపురదూషణ, ఆయలకొండవిమత హలాహల, ఆయలకొండహరణకౌతూహల, పానుగల్లుధృతిపరాక్రమ, పానుగల్లుకృతిపరాక్రమ, పానుగంటిదుర్గపాటనధుర్య, భూనుతసాహసధుర్య, వేల్లితచండదుల్లభ, బెల్లముకొండవల్లభ, నిలయలోలగర్జితాకార, మలయకేళిమహిమాధార్య, కామసమాచారణాక్రమణ, సోమపదమానచణా క్రమణ, శావగదుర్గబాధక, మాపురిదుర్గమాధక, ఖండితసమగ్రసందాచరణ, దండితసమస్తశత్రుగణ, అక్ఖారూడరక్షానికర, మక్ఖాకోటదక్షానికర, మక్ఖాకోటశిక్షానికర, అక్ఖారూడశిక్షానికర, ఉల్లీధనిజాస్తికల్లోల జాలక, డిల్లీపురహల్లకల్లోలహాలిక, కేలీసుమందారు గతబృందాయక, గోలేరుసందేరూభయ సందాయక, కలంబవర్గ సంభాసుర, కలంబదుర్గ కంపాసుర, భూగోళరుచిరభూషణ, పైగోవనగరభీషణ, కొండపల్లిహరణ, చండకరనిభప్రతాపభరణ, వినుకొండపాలక, వినూత్నకృతనాగార్జునునికొండ సాలజాలక, అవంతీకలితపూరణ, అవంతీమదవిదారణ, కటకరాజ్యాధివర్తన, కటకరాజ్యఘటితకీర్తన, అజికరేంద్రదారుణ శాసన, రాజమహేంద్రరాజధనుశ్శాసన, బూదలభానుతిక్తాంగహరణ, యేదులభానుగుప్తాంగహరణ, దానమలకగుణసహజాపగాదిచారక, నిదానమలకమానమర్ధన, భృతరిపుదళనబంధుర, కుతుపణమల్క దళసిందుర, కరీశతరుణాకారీశగుణాభరణ, బరీదుబలల్హరణ,