పుట:Aliya Rama Rayalu.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సోమదేవరాజు

తాతపిన్నమరాజునగు ద్వితీయభార్యయైన గొంకలదేవియందుసోమదేవు డనుమఱియొకకుమారుడు పుట్టెను. ఈసోమదేవరాజు సల్పినవీరకృత్యము లత్యద్భుతములుగా నున్నవి. ఈవీరయోధునికాలము దెలిసికొనుట కొక్కనామముతోగూడుకొన్నచరిత్రాంశ మొకింత సూచింప బడుచున్నది. ద్విపదబాల భాగవతమునందు:-

      "మఱియు నతండాజి మహమదుమలక
       గరకరియలిగి యగ్గలిక బుట్టించి
       బెలుకురి యాతండు బిడ్డపే రిడిన
       దలకెల్ల దొలగించి దయచేసి కాంచె
       తెలివి నర్వదినూరు తేజీల నచట
       గలుగునర్థులకు దానంబుగా నొసగె."

       అనియును, మఱియు నరపతివిజయమునందు.

   "సీ. కదనరంగంబున గరితురంగమవీర
              వితతితో బలుమాఱు విఱుగదోలి
       యమితోగ్రశౌర్యు మహమ్మదు బట్టి నీ
              పేరు పెట్టెదన గుమారున కది
       గాక భవత్పాదకమలంబు నుదు రంట
              దండంబు బెట్టెద దన్ను గాచి