పుట:Abalaa sachcharitra ratnamaala Dvitiiya Sanputa.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
65
తఱిగొండ వెంగమాంబ.

                శా. శృంగారా కృతితోడ వచ్చి పదముల్ శృంగార సారంబుతోడంగూఢంబుగ
                     జెప్పు నీ వనిన నట్లేఁ జెప్పలే నన్ననన్ ముంగోపంబున జూచిలేచి యటనే మ్రొక్కంగ
                     మన్నించితచ్ఛృంగారోక్తులు తానే పల్కికొను నా శ్రీకృష్ణు సేవించెదన్

ఇందువలనఁ దనగ్రంధములయందు శృంగారవాక్యముల నిముడ్చుటకుఁ దన కెంత మాత్రము నిష్టములేకుండఁగా సందర్భానుసారముగా నాగ్రంధములయం దక్కడక్కడ వచ్చిన శృంగారపద్యములను శ్రీకృష్ణుఁడే రచియించెనని యామె తెలుపుచున్నది. ఈ విద్యావతి కవనరీతినిఁ దెలుపుటకయి ముద్రిత గ్రంధములోని కొన్ని పద్యము లిం దుదాహరించి యీమె చరితము ముగించెదను.

వేంకటాచలమహాత్మ్యము.

                ఉ. రామనృపాల ఘోరతరరావణ శౌర్యవిఫాల భవ్య స
                    త్రామసురార్య యోగిజనతాపసపాల కృపాలవాల
                    భూమిసుతాత్మలోల పరిపూర్ణ సుకీర్తివిశాల వానర
                    స్తోమముతోడ వచ్చు మిముఁ జూచి కృతార్థుల మై మిద్ధరన్. - ఆ. 1

                చ. వినియది భీతి నొందుచు వివేకముతో ద్విజుమోము జూచి
                     ట్లనియెను జారకాంతను మహావిషసర్పమునంటియెవ్వరై