పుట:AarogyaBhaskaramu.djvu/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
36
శా|| ఎన్నాళ్లుండుదు మందుదించు నొకచో? ఏ౯ భాగ్యవంతుండనా?

ఎన్నం బుట్టదరిద్రుఁడ౯. శిరముపై నెంతేనిభారం బొకం

డున్నట్టిండను. పత్రిక౯నడపు టాయున్నట్టిభారంబు. దా

నిన్నే నాఁపను శక్యమైనవఱకు౯ నేమంబుగా భాస్కరా! ౨౪౫

ఉ|| మందుల మ్రాఁకులం గరము మామకమానసమందు రోఁతపు

ట్టెందుద. కెన్నిమందులొ యిడె౯ భిషగౌఘ. మనామయంబు పే

ర్మిందయసేయు దీవనుచు మిక్కిలియాశను నిన్నుఁగూర్చి నే

వందలపద్యముల్ రమణ వ్రాసితి. రోసితి లోన భాస్కరా! ౨౪౬

ఉ|| ప్రాక్కృతకర్మ మాఁగఁగల ప్రొఢిమ వేల్పులయందులేదు. స

మ్యక్కృతమైన యౌషధములందునులేదు తలంప. మాయచే

ధిక్కృతులౌచు భూజనులు దీనినొ దానినొ మెక్కి రాళ్ళకు౯

మ్రొక్కి వ్రయప్రయాసలను బొందుచునుంద్రు వృథాగ భాస్కరా!

చం|| అశుభ మొసంగుచుండెనని యారయకుండనె శుక్రుఁ దిట్టితి౯.

ప్రశమితబాధుఁ జెయఁగదె భాస్కర! నన్నని దీనతన్ భవ

ద్యశము ననేకధా పొగడి యైతిని వ్యర్థుఁడ. కాని కర్మమే

కుశలము దేనికి౯. పరులకు౯ ముడివెట్టుట భ్రాంతి భాస్కరా!

చం|| కనుక శుభాశుభంబయిన కర్మ మవశ్యము ప్రాణికోటిచే

అనుభవితవ్య. మయ్యది యథార్థము. దీని నెఱింగియుండియు౯

మన మతిచంచలంబగుట మార్గముదప్పితి. నీదుసంస్తుతుల్

పొనరిచియుం బొనర్చి విఫలుండనె యైతిని నేను భాస్కరా! ౨౪౯

శా|| భోగింప౯వలె నాశమొందవలె నెప్డుంగూడఁ బ్రారబ్ధ. మే

ఆగం బెవ్వరికేనుజేసితినొము న్నద్దానికి౯ మాఱు ప

ద్రోగం బిల్లు కలంచుచున్నయది. ఆరోగ్యంబు తద్దుష్క్రియా

యోగంబుండినదాఁకా గల్గ, దది యెప్డో నాకిఁక౯ భాస్కరా!

ఉ|| అక్కట! న్యాయనిష్ఠురము లాడితి నిన్ను గుఱించి. చేసితి౯

న్యక్కృతి. ఆమాయార్దితుఁడనై యిటులంటి. క్షమింపుమంటి. పై

మ్రొక్కుచునుంటి. అన్యులకు మ్రొక్కిన మ్రొక్కకయున్న నీకునే

మ్రొక్కకతప్ప. దంవహము మ్రొక్కనె సంధ్యలయందు భాస్కరా!