పుట:Aandhrapatrika-Padunokandava.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

కుజచార్య శాద్రి నామసంవత్సర పంచాట్ట పీజి కా ఏకాళ్ళ ! భూపౌద్భయం శస్త్ర భయం సరాణాం చోరాగ్ని బాధా కొల వేసృష్టి కృశ్నదా - కొలసలం దివార్లైస్సుస్య నాళాలు | పూ. ప్రజప పళంగా ఇదంఫలం సౌరాష్ట్ర విదళ్ళ దేశేషు ప్రశస్తం. 86 జ ర్వాన్ని కారే జగతో ఒప త్తిః | భరణ్యాది షణ్మండల ఫలం తృతీయ అస్య మంత్రిత్వఫలం ! పుర గ్రామ వనాదీని దహ్యం తో వహ్ని నాళ్ళ కుండలే చంద్రమస : విద్యమానశ్వాత్ వృష్టి నాశ: ఇదంఫలం ఆంధ్ర గీశం ! మండవృష్టి గ్భ వేడ్యుద్ధం మంత్రిస్యా ద్భూమినందనః ఇచంఫలం డే కేప్రశస్తం- ఆ సౌండ్రకళింగ దేశర: ప్రశస్తం. సేనాధిప తేః - చంద్రస్యఫలం - మేష సంక్రాంతిఫలాని అతివర్ష మతీర్వాము: అకో గాస్సుఖినోద నాః | బహుశ్రీరస్రదా ఏతత్సంవత్సర చైత్ర 2 ఇందువాసరే రా.నూర్యోదయాది గావః చంద్రే సైన్యాధి పే సతి ఇదంఫల సర్వడ శేషుస్రశస్తం. సస్యాధి ఆప తె: శుక్ర స్యఫలం | జలధాన్యానిస ర్వాణి సులభా న్యాలయానికి అష్టాచ శ్వారం శద జికా భోగ సమయె ఖానో! మేష రాశి ప్రవేళ్ళ శ్రీ పొండుభూమిస్తు ఫలితా శుక్రీసస్యాధి సేపతి ఇదంఫలం సర్వదేశము, త్వాత్ తత్ఫలం కాలఫలం | రాత్రా సస్యాభివృద్ధి స్యాత్ కే కూరో ఆ ప్రశస్తం. ధాన్యాధిప తె? బుధస్య ఫలం ; మధ్యవృష్టిర్మందసస్య గ్యం సుభిక్షుక్బర్ వారఫలం సోమవాక సునపై కృత్ ఆ మేఘావాలేన పీడితాః | శ్రాసస్సర్వ సృపాణాంచ బుధాన్యాధి ఫలచతుష్ట రుం ఆ పేపతి | ఇదంఫలం సర్వ దేశేషుస్రస్తు, అర్ఘాధిప తే: చంద్రస్య జ్యేష్ఠ శుక్ల ప్రతిపగ్యుక్త బుధవారఫలం ప్రతీ జ్యేష్ఠ. శుక్లా చు ఫలం | న సృష్టి స్సర్వసస్యానాం అభికృష్టిశ్చజాయతే ! మహతీ త్సాయ్యవా రేణ సంయుతా | సుభిశం క్షే సుమారోగ్యం ముహద్వక్ష చార్ఖ వృద్ధిశ్చ చంద్రి అరాధి షె సతి ఇదంఫలం ఆంధ్ర దే ప్రశ స్తం.! రాభుని | ఆపాత సితపంచమి రక్త పోఫలం | ఆసాగె బక్షలు ఆ మేఘాధిప తె8 చంద్రస్యఫలం | సువృష్టి సృస్వదేశానాం ఫలితాధాన్య పంచమ్యాం యిందు వారేణ సంకుతా | క్షీరప్రదా స్సదా మన జాతము 1 బహు క్షీర ప్రజాగరణ చంద్రో మేనూధి పేపతి | ఇదం బహు సస్యార్ధం గ్రకృష్టయః ! తక్క ృష్ణపకు, రోహిణీ సూక్త తిరి ఘటం. ఫలం సర్వజీ శేషు ప్రశస్తం - రసాధిప తేట శ #ఃఫలం | మధ్య సృష్టి క్వారు రోహిణీ యుక్తా సర్వ సస్య ని నాశనం | ర శుద్ధ ఆర్మంద సస్యం రసజాతిధనక్షయం | మే చ్ఛా సొంజయ కేవృద్ధి 8 మంది యుక్త హస్తా నక్షత్ర ఫలం శుభంభవతి. ఏతత్పల సతుష్టయం చాంద్ర ఆయదరసాధి పె ! ఇదంఫలం కొంకణమాగధ దేశ - ప్రశస్తం ||మా నే ప్రశస్తం. ఆ నీరసాధిప : గురోఃఫలం | పూగీఫూ వ్యభిలఁత్న సువర్ణ భాన్య కార్సాస చర్మ కుసుమానిచ చందనంచ 1 వృద్ధిం యము: ద్విజగణా గతాబై పుద తనకు ఆ "పేక్షయా గళమునకు ③ కుజగ్య ఆ స్సుఖినోభవంతు భూమన నీరససలో సుక రాజపూజ్యే ఇదంఫలం. 9 వశత్వసంభవాత్ అస్మిన్వత్స రేపి తద్వక్ర బేవ నికృత్యభాజాత్ గత మాళవదేశ ప్రశస్తం. పురోహిత గురఫలం | విహౌస్స్వకర్మవిర తార వత్సర ఫల మేన కుజగ్యవ స్తవ్యం " శ్లో॥ ద్వాదశే కాదనే ధిస్తే కళ్ళ కలు, యుత్తా పురోహి శాఖ బహు క్షీర సబొ గావః కు 7 పౌరోహి లే మేవా ప్రదీప కె వక్ర మత్రం సుఖం గాను గసకృష్టి వినాళేశం మొత్తం వసతి పరీక్ష క గురుఫలం: పరీక్ష కే సురాచార్యో వృష్టి సృజ్య భవృద్ధయః కుద్ధ గా ప్రకృతి బ క ల పర్యంక- స్వాతి నక్షు శ్రీ కుజస్థికః తత ప్రజాను బాగ మనోజ్యం రాజన్న రుళత్వ : | గణకః రవిఫలం | భృతి ఆషాఢ బరల పర్యంతం చిల్వత ఆ వక్రగత్యా ఋజుగ ల్యాణ్ ఈ సర్వేయుద్ధక " భూపాః అనర్హం వ్యాధి సంకలం ! అన్యోన్య దృశః తత్ర్పభృతి ఆధిక శ్రావణ ఓ ల హ్య-తం స్వాతినకు తె కలు - స్సర్వే గణకే భౌస్క రేగతి. గ్రాను పొలకు చంద్రఫలు | చోర కః తత్ర్పభృతి నిజ శ్రావణ శుద్ధ గ ల పర్యంతం విశాభాను , కోహీ నాధు నాకే సత్యవాడీ నృపోత్తమః 1 ఫలితావృకు జవాళ్ళ స్థితః తత్పళ్ళతి వళ్ళ రాంకం అశ్వని తుత్ర పర్యంతం ఋజుమ్మా కళళాం కే గ్రామపాల కే-బై వక్షాధిప ర వేఃఫలం | విఫ్రాస్ప్వకర్మనిరతాః ర్దేణ గచ్ఛతి. స్వాతీ శ్రీ శ్రేక ద్రేక ప్రాజాపత్యోత్త గాసు వచ్చి ఆసర్వేషాం వగ జానరా! రక్త భూమిస్తు ఫలి తారకా దేశజ్ఞ కేసలి పళు సంచరస్ జల దాహంతి భౌమః స వ రకానపి గుత్యే శ్రవ ఆ నాయక స్య ఫలం | అనర్హ ముల్ప వృష్టి శ్చ స్వల్ప క్షీరంత థాత్మణం పను కేంద్ర వే రోహిణీపత్తలాసుచ ప్రచ్ఛన్న దృష్టి దోభౌమ ? రోహిణి, మీణాభ వేన్ని త్యం యను శ్చ శృశునా చకః పక్షాంత రేణ గోపాలస్య యాన్యుగోపివా మధదక సర్వధి ప్యానా ముద గ్యాయీధ రానుకల ఫలం పరువృద్ధి సుభిక్షంచ బహుసస్యాపు సుపను సంపూర్ణ తృణ యామ్యగోనిష్ట ఫలదో భేదా భేద కనృణాం!! వృద్ధిశ్చ గోపాల కు నాయకి స్థానగంగ క్షుక స్వ కృష్ణ స్య ఫలం గురుచారఫలం. పళూ నాం శుధదః ఆర్ద్ర ప్ర వేళ కాల ఫలాని - ఏతత్సంవత్సర ఆషాఢ కు " ఇందు కటక రాశి స్థితి గురుఫలం. బృహస్పతా కర్కటరాశి సం నా సరే ముఖానతు తె నజ్రనామయో గే కొలునాళరణ సూర్యోద్య గాపశ్చ "మేఘాళ్ళ పరాధ రాస్యుః సస్యాభివృద్ధిక్య భవేద్ధ్యం యాది ఏకాదళఘటికా! త్రికపచాళణ్ 2.13 విఘటికా సమయె సదాద్విజ శ్చాధ్వరత్న రామ్యం ఇదంఫలం ఆబ్దప్రభృతి ఆధిక్క ర : ఆర్ధా) ప్రవేశ త్వాత్ తత్ఫల-తిథిఫలం పంచమ్యాం సుఖడం శ్రావణ శు 3 ల పర్యళం తడు పద్యద్దాంతం మహరాశి ఫలం సీంహు భవేత్ హరఫలం సోమవారే సుభికుంచ నశుక్రఫలం! ముఖాయం రాశిగత జీ 3 నిస్వాభూసుర సజ్జనాః అనావృష్టి ర్వ్యాళభయం సృషృష్టి కృత యోగఫలం ప్రయోగేత్తు వృష్టి,ప్యాత్, కరణఫలం కృపా యుద్ధే లయం యయు. అమృతాంజనము తలనొప్పులకును అన్ని నొప్పులకును వుంచిమందు