పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/739

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

కవిభల్లటుఁడు


ఈ కవి యొక లక్షణ గ్రంధమును, విక్రమార్క చరిత్రమును రచియించెనని చెప్పుచున్నారు ఈ గ్రంధములు నాకు లభింపలేదు. ఈతఁడు సంస్కృతమున నిఘంటువులు రచియించెను. ఇతని పదమంజరియందీ శ్లోకమున్నది

         శ్లో. లక్ష్మీరుబద్దనృపాలేన యం ప్రాప్తా కవిభల్లటమ్
            తేన కావ్యదృశా ప్రోక్తా సప్రాసా పదమంజరీ

దీనినిబట్టి యితఁడు బుద్ధనృపాలుని కాలములో ననఁ గా 1230 వ సంవత్సర ప్రాంతముల రంగనాధరామాయణకాలములో నుండినట్టు తెలియ వచ్చుచున్నది.[1]

            "శ్రీమద్ద్రాక్షారామభీమనాథవరప్రసాదలబ్ధసకలభాషాకవితా
             నిర్వాహకకవిభల్లటవిరచితా గణమంజరీ సమాప్తా"

ఆని యాతని గణమంజరి కడపట నున్నందున నితఁడు గోదావరీమండలములోనివాఁడనియు, తన పుస్తకములను ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరస్వామి కంకితము చేసెననియు తెలిసికొనవచ్చును. ఈ క్రింది పద్యము కవిభల్లటుని విక్రమార్క చరిత్రములోని దఁట.

       ఆ.వే. చెప్పకున్న నీవు జీవంబు విడుతువు
             జెప్పినప్పుడు తనకు జీవహాని
             చెప్పి మున్న నీకు జీవంబు విడిచెద
             నీవు చన్న వెనుక నిలువలేను.


  1. [ఈ బుద్దరాజు గోన బుద్దరాజని చెప్పుట కాధారములు లేవు. కొండ పడమటి బుద్దరాజని 'తెనుఁగు కవులచరిత్ర' (పుట 306)
    'ఆంధ్రకవి తరంగిణి' కారులు కవి భల్లటుని గూర్చిన విద్వాంసుల యభిప్రాయములను విపులముగఁ జర్చించి - చివఱ కితని గ్రంథములను గూర్చియు, కాలమును గూర్చియు నేమియు నిశ్చయింపక విడిచిరి.]