పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/736

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

709

మ ను మం చి భ ట్టు

     ఉ. తిన్నని కుక్షిమూలములఁ దేరిన రంధ్రయుగంబు క్రిందటన్
         ప్రన్నని దీప్తితోడ నుపరంధ్రము లుండు తురంగజాతికిన్
         బన్నుగ గండపార్శ్వములఁ బైకొని వన్నెలు నిల్చుఁ జూడఁగా
         సన్నుత చాళుకీతిలక ! సాళువకంపనృపాలమన్మధా! - ఆ.4

     మ. హరిరత్నంబున కుత్తమాంగభుజమధ్యస్థానసంప్రాప్తమై
         కర మొప్పారును గ్రీవ గ్రీవకము పై గంరంబు పై-?
         సరికేశాళిశిరంబుసంధి వెనుకం జె న్నొందుఁ గేశాంతముల్
         సరసోదారకుమారకంపనృపతీ! చాళుక్యచూడామణీ! - ఆ.3.

     చ. కవ లగుచున్ హయంబులు తగన్ జనియించినవానియిల్లు దా
         నవనీతలంబుమీఁదఁ జటులానలరోచులఁ జూచి చూచి వా
         చవి గొనుఁ గానఁ దక్కిన విచారము చేయక దేవతామహీ
         దివిజుల కిచ్చు టొప్పునని ధీరులు చెప్పిరి శాస్త్రపద్దతిన్. ఆ.4

     శా. వేణుక్రౌంచమృదంగదుందుభిలసద్వేదండనాగోల్లస
         ద్వీణావారిదమంజునాదములకు న్వియ్యంబులై యొప్పు ని
         క్వాణంబు ల్గల వాజి యిచ్చు బతికిం గళ్యాణముల్ కంపన
         క్షోణీపాలక ! సుప్రతాప ! శుభముల్ స్తోతైక పాత్రంబుగన్ ఆ.4

     చ. తులసియు వావిలాకు కరుధూపము శుంఠియుఁ దెల్లనైనయా
         వలు వస యుప్పు మాగడియు వారకయొక్కటియున్ సమంబుగాఁ
         దుల నిడి యావుపంచితముతో మృదు వారఁగ వత్తిఁ జేసి వా
         జులగుదమూత్రరంధ్రములఁ జొన్పిన శూలలు మాను భూవరా!