పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/726

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

699

ఫ ణి భ ట్టు

          
           వ్యాకీర్ణ మీశ్వరాన్వయ
           మాకల్ప యశోభిరామ మై ధర వెలయున్.

ఈ శ్రోత్రియవంశమునందు


       సీ. సురుచిరాపస్తంభసూత్రుఁ డీశ్వరవంశ
                        పాత్రుఁడు గార్గ్యసగోత్రుఁ డఖిల
           వేదశాస్త్రపురాణవిఖ్యాతుఁ డభినవ
                        వ్యాసుండు సద్యశోభాసురుండు
           ఫణిపతిభట్టనఁ బ్రఖ్యాతుఁ డతనికి
                        లక్ష్మమ్మ యను శుభలక్షణాంగి
           పరమపాతివ్రత్యగరిమచే గిరిజాత
                      యన నుతిగన్న యయ్యతివ పత్ని

   .... .... .... .... .... .... .....

       క. ఆ దంపతులకుఁ బుట్టెను
          మేదిని వెలుగొందు విబుధమి త్రుం డనఁగా
          వేదవిదుం డీశ్వరభ
          ట్టాదరమున నరణులందు నగ్నియపోలెన్.

      గీ. విద్యలకు బ్రహ్మ ప్రావీణ్యవిభవమునకు
         విష్ణుఁ డమలత కీశుండు పేదవిత్త్వ
         మున కల వసిష్ఠుఁ డగు జ్ఞానమునకు గురుఁడు
         వక్తృత కహీశుఁ డీశ్వరభట్టు జగతి

      గీ. ఆతని కొసఁగెను దోర్ణాలచతురుఁ డనఘుఁ
         డమలవాధూలగోత్ర తిరుమలభట్టుఁ
         డఖిలవిదుఁ డల లక్ష్మమ్మ యందుఁ గనిన
         కన్య రామమ్మ నధికసౌజన్య నెలమి

      క. ఆ మిధునమునకుఁ బుట్టితి
         మేము {త్రిమూర్తులును బోలె నిల మువ్వుర ము
         ద్దామయశుడు కొండయ శో
         భామణి నారాయణయ్య ఫణితిప నేనున్.