పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/720

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

693

వె న్నె ల కం టి సూ ర న్న

      సీ. కటకాధిపతియైన గజపతిరాజుచేఁ
                    బ్రతిలేనిపల్లకిపదవి నొందె
          మహిమచేఁ గర్ణాటమండలాధివుచేత
                    గడలేని రాజ్యభోగములు గాంచెఁ
          బ్రౌఢపౌరుషమున రాజిల్లి మెఱయఁగా
                    మలకవజీర్ల కుమ్మలికఁ జేసెఁ
          దెలుగాణభూములఁగల మన్నె వారిచే
                    బలవంతమునను గప్పములు గొనియెఁ

          జాటుధాటీనిరాఘాట ఘోటకావ
          శీఖరోద్ధూతనిబిడధూళీవిలిప్త
          మండితాశాంగనాకుచమండలుండు
           బాహుబలశాలి తమ్మయబసవవిభుఁడు.

రాఘవరెడ్డి విష్ణు పురాణషష్ఠాశ్వాసాంతపద్యములలో నొకదానిలో నిట్లు సంబోధింపఁబడెను.

     ఉ. చాటుతరప్రబంధకవిసన్నుత ! సంగరపార్థ ! ధీరతా
         హాటక శైల ! నిత్యవినయప్రతిభావిభవాఢ్య ! భూమిభృ
         త్కూటగుహావహిత్థ నృపకుంజర ! సంగడిరక్ష ! క
         కర్ణాటనరేంద్రదత్త సముదంచిత శాశ్వతరాజ్యవైభవా !

ఈ రావూరి రాఘవ రెడ్డికి గుడ్లూరు రాజధానిగా నుండినట్లీ క్రింది పద్యము లోఁ జెప్పఁబడినది.

     సీ. గౌరీసమేతుఁడై గరీమతో నే వీట
                నేపాఱు నీలకంఠేశ్వరుండు
        వారాశికన్యతో వర్తించు నే వీట
                గిరిభేదిసుతుఁడైన కేశవుండు
        యోగినీసహితయై యొప్పారు నే వీటఁ