పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/691

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

664

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

పైతామహంబైన సోమరాజుపల్లి యందుండిన

       సీ. సకలభూపాలకాస్థానసౌధంబుల
                  వర్ణింతురే మంత్రివాగ్విభూతి
           సంతానసురధేనుచింతామణుల పెంపు
                  దట్టంచు నే మంత్రిదానమహిమ
           యాశాంతదంతిదంతాఘాటములమీద
                  విహరించు నే మంత్రివిమలకీర్తి
           సుకవిగాయకబహుస్తుతిఘోషణంబున
                  నలరు నే మంత్రిగేహాంగణంబు

           వాఁడు కౌండిన్యగోత్రాభివర్ధనుండు
           మదవదరినైన్యపతిమానమర్దనుండు
           నాగయామాత్యతనయుడు నయవిశేష
           విజితసురమంత్రి చిల్లర వెన్నమంత్రి.

కవినిగూర్చి

       సీ. నన్నపార్యుఁడు ప్రబంధ ప్రౌఢవాసనా
                          సంపత్తిసొంపు పుట్టింప నేర్చుఁ
           దిక్కనయజ్వవాగ్ఫక్కికామోదంబు
                          చెలువు కర్ణముల వాసింప నేర్చు
           నాచిరాజుని సోమువాచామహత్త్వంబు
                          సౌరభంబులు వెదచల్ల నేర్చు
           శ్రీనాథభట్టుభాషానిగుంభంబుల
                          పరిమళంబులఁ గూడఁ బఱవ నేర్చు

           మహితగుణశాలి పిల్లలమఱ్ఱి వీర
           నార్యుఁ డా యింటఁ బైతామహాం బగుచును
           వెలయుచున్నది నేఁడు కవిత్వలక్ష్మి
           యఖిలసత్కవినికరంబు లాదరింప