పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/690

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

663

పి ల్ల ల మ ఱ్ఱి పి న వీ ర న్న

              సీ. భర్గభట్టారకపర్యాయమూర్తికి
                            షాణ్మాతురుని కూర్మి జనకునకును
                 మేషరాజము నెక్కు మేటిరౌతున కమ
                            రాధీశు పొరుగుదిశాధిపతికి
                 హరిణవాహనుని నెయ్యపుసంగడీనికి
                            సామిధేనీప్రియస్వాంతునకును
                 యాయజూకులయి డ్లయనుఁగుజుట్టమునకు
                            స్వాహాస్వధాప్రాణవల్లభునకు

                 దండములు పెట్టెదము మోడ్చెదము కరములు
                 సేవ యొనరించెదము మమ్ముఁ గావు ప్రోవు
                 యాగవేదికి విచ్చేయు మారగింపఁ
                 బ్రథమజన్ములయింటి కల్పద్రుమంబ.

శృంగార శాకుంతలము నెల్లూరు మండలములో బిట్రగుంటకు సమీపము నందున్న సోమరాజుపల్లి నివాసుఁడును, భూస్వామియు, ధనసంపన్నుడు నైన చిల్లరవెన్నమంత్రి యనఁబడెడు నియోగి ప్రభువున కంకితముచేయఁబడెను. శాకుంతలములో సోమరాజుపల్లి యిట్లు వర్ణింపఁబడెను.

             సీ. లవణాబ్దివేలహేలాకాంచి యగు నంధ్ర
                                ధరణి మండలికి ముత్యాలజల్లి
                సంగ్రామపార్థరాజన్యరాజశ్రీకిఁ
                                బెంపుమీఱిన జగజంపువెల్లి
                దాతలు సముదంచిత ప్రసూనములుగాఁ
                                గామితార్థములిచ్చు కల్పవల్లి
                యఱువదినాల్గు విద్యలకు నపూర్వఘం
                                టాపథంబైన పట్టణమతల్లి

                 పంటనృపకౌస్తుభములకుఁ బాలవెల్లి
                 కదనజయలక్ష్మి తొలుచూచు గన్నతల్లి
                 విపులభుజగర్వదర్పితవిమతరాజు
                 రాజహృద్భల్లి ధర సోమరాజుపల్లి.