పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/670

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

643

ద గ్గు ప ల్లి దు గ్గ య్య

     

      సీ. సంస్కృత ప్రాకృతసౌరసేనీముఖ్య
                          భాషాపరిజ్ఞానపాటవంబు
           పన్నగపతిసార్వభౌమభాషితమహా
                          భాష్యవిద్యాసమభ్యాసబలము
           నక్షపాదకణాదపక్షిలోదీరిత
                          న్యాయకళాకౌశలాతిశయము
           శ్రుతిపురాణాగమస్మృతిసాంఖ్యసిద్దాంత
                          కబళనవ్యుత్పత్తిగౌరవంబు

           పూర్వకవిముఖ్యవిరచితాపూర్వకావ్య
           భావరససుథాచర్వణ ప్రౌఢతయును
           గందళింపంగఁ గాశికాఖండనైష
           ధప్రముఖవివిధప్రబంధము లొనర్చి.


       సీ. కవిసార్వభౌముఁడై కర్ణాటవిభుచేతఁ
                        గనకరత్నాభిషేకములు గనిన
          శ్రీనాథసుకవి కూరిమిచేయు మఱదివి
                        దుగ్గయకవిరాజ ! దగ్గుపల్లి
           తిప్పనార్యునకు సతీమణి యెఱ్ఱమ
                        కునుఁ దనూజుఁడవు పోతనకు నెఱ్ఱ
           నామాత్యవరునకు ననుఁగుఁదమ్ముండవు
                        శాండిల్యగోత్రుఁడౌ సరసమతివి

           చెప్పనేర్తువు కృతులు సుస్థిరముగాఁగఁ
           గాన నీవు రచింపంగఁ గడఁగియున్న
           నాసికేతుచరిత్రంబు నాదుపేర
           నంకితము సేయు కవిరాజు లాదరింప.