పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/666

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

639

గౌ ర న మం త్రి

       నృపతి యాకన్యపాణిగ్రహణంబు
       విపులసమ్మదమున వెలయఁ గావించి
       మనమార మొదల నమ్మందస నున్న
       ఘనమైన వస్తువుల్ గైకొని యందుఁ
       బూని తానంతకు మున్ను వేటాడి
       బోనిలోఁ దెచ్చిన భూరిభల్లుకము
       జొరఁగొట్టి తలుపు లచ్చులు వదలించి
       తిరముగాఁ దొల్లిటి తెప్పపై నునిచి
       యేట బో విడిచి యా యింతిఁ దోడ్కొనుచు
       ఘోటకభటదంతికోటులతోడఁ
       దనపురి కేఁగెను దదనంతరంబ
       యనువునఁ జనుచున్న యా మందసంబు
       వడుగులు గని యుబ్పి వడిఁ గుప్పిగంతు
       లిడుచు నొండొరుల బల్విడిఁ గేక లిడుచుఁ
       గొట్టి ఱంకెలు వేసికొనుచుఁ జెలంగి
       పట్టి మందసఁ దెచ్చి పరఁగ నయ్యేటి
       పొంత ప్రబ్బినప్రబ్బపొదలలో నునిచి
       సంతసం బెసఁగ నొజ్జలరాక కెదురు
       చూచుచునుండ నచ్చోటను విప్రుఁ
       డే చేటుపోటుఁ దా నెఱుఁగక దక్కె
       రాచకూఁతురు మనోరధసిద్ధి యెసఁగె
       నాచపలాక్షీ జయ్యనఁ బొందకున్న
       నేచిన యీ మనం బె ట్లాపవచ్చు ?


       ... ... ... ... ...
      
       చలమున బ్రహ్మరాక్షసుఁడనై నిన్నుఁ
       బొలియింప కిఁక నెటుఁ బోవనీ న్సుమ్ము.