పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/660

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

633

గౌ ర న మం త్రి

    
     శ్లో. శాల్యన్నం సఘృతాపూపం భక్షయిత్వా వద త్యగో,
         నిర్వాహ్య మేవ వక్తవ్యం సభాయాం దేవసత్తమ
         క్వ రాజానః పాపకృత్యాః ? క్వసత్యం దేవదుర్లభమ్ [స్కాందము.]

     ఉ. ఒత్తుగ మాంసము న్మడుగుటోగిరమున్ ఘృతశర్కరాదులున్
         గుత్తుకబంటిగా మెసఁగి క్రొవ్వి వధూరతితంత్రలీలలన్
         మత్తిలి దేహము ల్మఱచి మాటికి బొంకు నృపాలకోటికిన్
         సత్తు దలంప నెక్కడిది ? సంయమి నీ సీటు పల్క బాడియే.
                                                    [శంకరకవి.]

     ఉ. మోదముతో నిరంతర మపూప ఘృతప్లుతశాకమాంసశా
         ల్యోదనము ల్బుజించి వివిధోరుపధూరతితంత్రలీలచే
         మాదృశు లెవ్వ రంచుఁ గడు మత్తిలి యున్న నరేంద్రకోటికిన్
         బాదుకొనంగ నేర్చునె శుభప్రదసత్యవిశేషచిహ్నముల్ ? [శరభకవి.]

2. ద్వి. ఆటదానికి వశమమ్మ యీమేటి
          కోటలు దాటి యీగోడలు దాటి
          తాళంబు లెడలించి తలుపులు దెఱచి.
          కేళిమై రొప్ప జాగిలముల మొఁఱగి
          దాది వాకట్టి భూతలనాధు పట్టి
          నాదట నీరీతి నఱ్ఱొత్తి చంప ? [గౌరనమంత్రి.]

      శ్లో. మానుషీ చే త్కధం కుర్యాదియం ప్రాకారలంఘనం ?
          కథం గచ్చతి భూపాలసదనం జనరక్షితం
          ఆయుధైః కీలకై ర్వ్యాప్తాన్ కవాటపిహితాన్ బహూన్,
         ఉత్పాట్యాంతఃపురం గత్వా కధం పుత్రం హవిష్యతి. [స్కాందము.]

      మ. జలజాతాక్షికి శక్యమే మనమునం జర్చింప నిర్భీతిఁ గో
          టలు లంఘించి కవాటము ల్డెఱచి చండస్ఫూర్తిమై నుండు కు
          క్కల వాకట్టి నృపావరోధగృహభాగంబు ల్బ్రవేశించి ని
          శ్చలత న్సాహసలీల రాకొనుచు నాశ్చర్యంబుగాఁ జంపఁగన్. [శంకరకవి]