పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/646

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

619

నిశ్శంక కొమ్మన్న

    
        వినతముద్దులపట్టి వనధిచెంగట బోయ
                       పగకు నాఁకలి గొన్నభవ్యబలుఁడు
    
       పక్షములు దాల్చి వచ్చిన పసిఁడికొండ
       యట్టు విలసిల్లుమేటి వాహనము గాఁగ
       నడచె హతశేషదైవసైన్యములు దాను
       నసురకులమర్దనుండు జనార్దనుండు.

   సీ. తల్లిదండ్రులతోడితగు లొల్ల కుండియుఁ
                       దల్లి దండ్రులతోడి తగులు వలచి
       కందర్పుమీఁది యక్కటికంబు చెల్లియుఁ
                       గందర్పుమీఁదియక్కటిక మొదవి
       సంసారకేళీప్రసక్తి పోఁ దట్టియు
                       సంసారకేళిప్రసక్తి కలిగి
       సగుణవిశేషయోజనము లఘించియు
                       సగుణవిశేషయోజనము మరిగి

       సగము పురుషుండు కంజాక్షి సగము గాఁగ
       నర్ధనారీశ్వరాకృతి ననువుపఱిచి
       హరుఁడు తల్లింగమధ్యంబునందు నుండి
       హరివిరించుల కంతఁ బ్రత్యక్ష మయ్యె.

   శా. ఆజ్ఞాసిద్ధికరంబు ముక్తిదము చిత్తానందసంధాయి శై
       వజ్ఞానాంకురశిష్టబీజము ప్రభావప్రౌఢసంచిత్కళా
       జిజ్ఞాసావిభవప్రదాయకము లక్ష్మీకారణం బూర్జీతో
       పజ్ఞామూలము భక్తలోకమునకుం బంచాక్షరం బిమ్మహిన్.

   సీ. కమలజాండంబులు కందుకంబులు చేసి
                       యొండండ తాటింప నోపువారు
       విలయవహ్నలఁ బట్టి వెస దండలుగఁ గ్రుచ్చి
                       యురమున ధరియింప నోపువారు