పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/643

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

616

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

      
      శా. ఔరా ! యల్లయరెడ్డి దొడ్డవసుధాధ్యక్షుండు ధాటీచమూ
          భేరీభాంకృతి ఘోర ఘోషమున నిర్భేదించె నొడ్డాది శృం
          గారంకోటయు లోఁతగడ్తయును నుద్ఘాటించె నత్యుద్దతిన్
          [1]క్షీరాంభోధితటంబు సన్నిలిపె దిక్సీమాజయ స్తంభముల్.

వీరి తండ్రి యైన యల్లాడ రెడ్డి భీమనరపాలకునిపుత్రియైన వేమాంబికను వివాహ మాడినట్లు శివలీలావిలాసములో నీ క్రింది పద్యమునఁ జెప్పంబడినది

        మ. భరితశ్రీనిధి యమ్మహీరమణుముఁ డొప్పన్ జోళభక్తిక్షితీ
            శ్వరసూనుండగు భీమలింగమనుజేశ శ్రేష్టుసత్పుత్రి భా
            స్వరకారుణ్యదశాజనావనవిధాసంధాత్రి వేమాంబికన్
            వరియించెం బతిభ క్తి గౌరవదృఢవ్యాపారసత్యాంబికన్.

ఈ వేమాంబ యనవేమారెడ్డి దౌహిత్రి. అల్లాడభూపాలపుత్రుల కీ రాజ్యము పితృపితామహపరంపరాగత మయినది గాక వీరభద్రారెడ్డి భార్య (కాటయ వేమునిపుత్రి) యైన యనితల్లి మూలముననే లభించినదై నను

        ఉ. తమ్ముని వీరభద్రవసుధాధిపు విక్రమవీరభద్రునిన్
            సమ్మదలీల రాజ్యభరణస్థితిఁ బట్టముగట్టి బాహుద
            ర్పమ్మున వేమభూవరుఁడు వ్రాసె జగద్విజయప్రశస్తివ
            ర్ణమ్ములు దిగ్ధురంధరసురద్విపకుంభవిషాణమండలిన్.

అని భీమేశ్వరవురాణములోఁ జెప్పినట్లే

        ఉ. తేజ మెలర్ప నవ్వసుమతీధవశేఖరుఁడొప్పు సర్వధా
           త్రీజనరక్షణ క్రమధురీణుని దమ్ముని వీరధీమణిన్
           రాజమహేంద్రనామనగరంబునఁ బట్టము గట్టె సంచిత
           శ్రీజయకీర్తిసౌరభవి శేషవిజృంభీతదీక్సమేతుఁడై .
 

  1. క్షీరంభోధితటంబున్ సరియైన పాఠము, కీరాంభోధి యనఁగా చిల్క సముద్రము .