పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/635

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

608

ఆం ధ్ర క వు ల చ రి త్ర ము

మ. పటుతాటంకరథాంగ యుగ్మమునకుం బల్మాఱు భీతిల్లుచున్
    నటనం బందెడు కన్ను మీనములలో నాసన్నలీలామహో
    తటభృంగావళితో ద్విజావళిలసత్కాంతి న్విడంబించు మా
    రటకాసారముఁబోలి నెమ్మొగము దా రంజిల్లు నత్యున్నతిన్.

మ. ధనవంతుండగు మానవుండు గడఁకన్ ధర్మోపకోరంబులన్
    ఘనతం జేయకయుండెనేని యమలోకంబందు సూచీముఖం
    బను నా దుర్గతిఁబట్టి త్రోచి యిది కాపై యున్న భూతం బటం
    చును బాశంబులఁ బట్టి కట్టి వడితో నొప్పింతు రత్యుగ్రులై. ఆ.2

3. ఏర్చూరిసింగన, షష్ఠస్కంధము.

మ. కనియెన్ బ్రాహ్మణుఁ డంత్యకాలమున వీకన్ రోషనిస్ట్యూతలం
    ఘనపీనోష్ఠవికాసవక్త్ర విలసద్గర్వేక్షణోపేతులన్
    జనసంత్రాసకరోద్యతాయతసుపాశ శ్రేణికాహేతులన్
    హననవ్యాప్తివిభీతులన్ మువుర నాత్మానేతలన్ దూతలన్.

ఉ. నెట్టనఁబాపకర్మమున నేరమి చేసితి రేమి చెప్ప మీ
    పుట్టిననాఁటనుండియును బుద్దులు చెప్పి జగంబు లేలఁగాఁ
    బట్టము కట్టి పెంచిన కృపానిధి బ్రహ్మకళావిధిజ్ఞు జే
    పట్టక గుట్టు జాఱి సిరిపట్టుగఁ దొట్టిన పోట్ట క్రొవ్వునన్.

4. వెలిగందలనారయ, ఏకాదశ ద్వాదశ స్కంధములు

ఉ. మూకలు గూడి యాదవులు ముందటఁ బెట్టుక యార్చి నవ్వుచున్
    బోకలఁ బోవుచున్ మునిసమూహము కొయ్యన సాగి మ్రొక్కుచున్
    బ్రాకట మైన యీ సుదతిభారపుగర్భమునందుఁ బుత్రుడో
    యేకతమందు బాలకియొ యేర్పడఁ జెప్పు డటన్న నుగ్రులై .
                                                          ఏకాదశస్కంధము

చ. మృతియును జీవనంబు నివి మేదినిలోపల జీవకోటికిన్
    సతతము సంభవించు; సహజం బిది చోరహుతాశసర్పసం